Home > Zavod za geologiju >Primjenjena istraživanja

Primjenjena istraživanja

Geološka karta Medvednice, Basch, 1995

U Zavodu za geologiju primijenjena istraživanja se provode prvenstveno u onim djelatnostima kojima temelj čini geološka karta.

Izrada geoloških karata i geoloških studija

Tako u Zavodu izrađujemo:

- geološke karte svih mjerila, vrsta i namjena,
- studije o utjecaju na okoliš,
- studije za potrebe prostornog planiranja,
- geološke studije naftnogeološke problematike,
- geološke podloge za hidrogeološke i inženjerskogeološke studije.

U novije vrijeme Zavod je bio uključen u izradu sljedećih studija:

- Rudarsko-geološka podloga Splitsko-dalmatinske županije
- jadranska autocesta na dionici Split-Ploče,
- autocestu A-1 na trasi Doli-Dubrovnik,
- inženjersko-geološka karta urbanizirane podsljemenske zone,
- procjena erozije Vinodolske doline,
- hidrogeološka studija odlagališta otpada Splitsko-dalmatinske županije,
- studija „Rudarsko-geološke osnove Dubrovačko-neretvanske županije“,
- prognozni geološki profil na trasi tunela „Sv. Ilija“ (Biokovo).

Geološka karta sjevernog dijela grada Zagreba.

Izvodila su se i druga primijenjena istraživanja:
- istraživanja miocenskih naslaga Banije za potrebe cementne industrije,
- istraživanje vapnenaca i vulkanita Banije za kamenarsku industriju,
- biosedimentološka istraživanja za Nacionalni park „Sjeverni Velebit“,
- palinološke odredbe za potrebe naftno-geoloških istraživanja,
- izrada studije utjecaja na okoliš ležišta arhitektonsko-građevinskog kamena,
- determinacija jezgri bušotina na trasi buduće željezničke pruge Karlovac-Rijeka.

Tunel "Sv. Ilija – Biokovo"

Najopsežnija istraživanja tijekom 2008. godine, čiji se rezultati već primjenjuju, bila su geološka istraživanja za potrebe izgradnje tunela kroz Biokovo.
Tunel "Sv. Ilija – Biokovo" jedan od najzahtjevnijih građevinskih projekata tog tipa u Hrvatskoj. Projektirana dužina tunela je oko 4000 m, a najveći nadsloj, ispod samog vrha Sv. Ilije, iznosi više od 1300 m. Otežavajuće okolnosti pri izvođenju geoloških istraživanja bile su vrlo strm i neprohodan teren s velikim visinskim razlikama, očekivano kompleksna geološka građa duž trase tunela, ograničene mogućnosti za geofizička istraživanja pri takvim terenskim uvjetima te nemogućnost izrade bušotina (osim na portalima). Glavni cilj je bio što preciznije definirati geološku kartu na širem području tunela, kako bi se što bolje mogao prognozirati sastav stijena na niveleti, odnosno izraditi profil na kojem je prikazan prostorni raspored izdvojenih litostratigrafskih jedinica na profilu tunela.
Geološka karta napravljena je u GIS formatu s popratnom bazom podataka, a na temelju karte konstruiran je i geološki profil, sve u mjerilu 1:10.000.

Prikaz dijelova baze podataka, geološke karte i prognoznoga geološkog profila izrađenih za potrebe projektne dokumentacije tunela „Sv. Ilija“ – Biokovo.

 

Palinološke analize u istraživanju nafte

Od istraživanja koja imaju izravnu i trenutačnu primjenu treba spomenuti palinološke analize u okviru naftno-geoloških radova INA-koncesije u Siriji, a sastoje se od istraživanja bušotinskih uzoraka paleozojsko-mezozojskih naslaga istražnih blokova Hayam i Aphamia. Cilj palinoloških istraživanja je palinostratigrafska odredba starosti sedimenata na temelju biostratigrafije palinomorfa, palinofacijesna interpretacija taložnog prostora na temelju primarne facijesne distribucije akvatičkih i terestričkih palinomorfa i palinološko-organsko facijesna odredba tipa palinološkog kerogena i pripadajuća termička zrelost na temelju ukupne palinološke organske tvari.

Odabrani popis izvedenih studija ukazuje na kompleksnost sadržaja provedenih istraživanja i svekoliki stručno-znanstveni potencijal Zavoda, kao i na raznovrsnost ponude i mogućnosti u rješavanju primijenjene geološke problematike.