Home > Zavod za geologiju > Međunarodni znanstveni projekti

Međunarodni znanstveni projekti

Zavod za geologiju uključen je u međunarodne projekte kroz:

bilateralnu suradnju s:

 • Austrijom:
  - “Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave (Austrija, Slovenija, Hrvatska) na temelju mineraloško-mikrokemijske fazne analize – dopuna metode geokemijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji“ (dr. sc. Josip Halamić).
 • Mađarskom:
  - “Korelacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transdanubije i istočne Hrvatske“ (dr. sc. Lidija Galović);
  - “Usklađivanje i korelacija rezultata kartiranja kvartarnih naslaga u dravskoj depresiji“ (dr. sc. Ivan Hećimović);
 • SAD:
  - „Greenhouse i tranzicijske klime unutar 50 milijuna godina karbonatnog slijeda gornjojursko-donjokredne Jadranske platforme, Hrvatska“ (dr.sc. Valentina Hajek-Tadesse)
 • Slovenijom:
  - “Teške kovine u aluvijalnim sedimentima rijeke Drave“ (dr. sc. Josip Halamić);

projekte Europske Unije:

 • „Revizija taksonomije endemskog vapnenačkog nanoplanktona Paratetisa“ – „Revision of taxonomy of Paratethyan endemic nannofossils“ - Mr. sc. Ines Galović
 • OneGeology - Digitalna geološka karta svijeta 1 : 1 000 000
 • Digitalna geološka karta Europe 1 : 1 000 000
 • Geološka karta Europe 1: 5 000 000
 • Geokemijski atlas Europe (FOREGS)