Home > Zavod za geologiju > Sedimentologija

Sedimentologija

Planarna kosa slojevitost u pješčenjacima „Macelj formacije“, lokalitet Vučji jarak.

Sedimentologija, je jedna od izuzetno važnih geoloških disciplina, koja ima veliki značaj u znanstveno-istraživačkoj i privrednoj djelatnosti Hrvatskog geološog instituta. Njena kompleksnost se očituje u proučavanju: mehanizma i uvjeta taloženja, teksturno-strukturnih, petroloških, litofacijesnih, biofacijesnih, kemijskih, biokemijskih, palentoloških, litostratigrafskih, paleogeografskih, te ekoloških odlika sedimentnih stijena. Sedimentologija se ujedno zbog te kompleksnosti međusobno isprepliće i povezuje s paleontologijom, stratigrafijom, petrologijom, hidrogeologijom, inžinjerskom geologijom, geologijom nafte, geologijom ležišta mineralnih sirovina, geokemijom, strukturnom geologijom i tektonikom. Pješčani, pješčano-šljunkoviti, šljunkoviti, brečo-konglomeratni i karbonatni sedimenti predstavljaju glavne vodonosnike, te značajne kolektorske stijene nafte i plina. Nadalje rekonstrukcija sedimenatnih tijela, te definicija pojedinih litostratigrafskih jedinica u vremenu i prostoru, osnovni su načini i metode izrade geoloških, inžinjersko-geoloških i hidro-geoloških karata. Takve karte predstavljaju osnovni preduvjet za izgradnju građevinskih, te rudarsko-inžinjerskih objekata prilikom eksploatacije mineralnih sirovina.

Slampovi u piroklastičnim sedimentima „Macelj formacije“, Lokalitet D. Jesenje. (foto: R. Avanić)

Erozijska granica glina i pijesaka aluvijalnog okoliša (kanal-poplavna ravnica) u kvartaru, lokalitet „Ivošević Gaj“ – Vojnić. (foto: R. Avanić)

Leće šljunaka u pijescima kanalskog aluvijalnog okoliša kvartara, lokalitet „Ivošević Gaj“ – Vojnić (foto: R. Avanić)