Home > Zavod za geologiju > Laboratorijske usluge

Laboratorijske usluge

PALEONTOLOGIJA

 • Analiza mikrofaune – tvrdi i meki šlem 
 • Analiza mikrofaune u preparatu
 • Brza odredba starosti u nepokrivenom preparatu
 • Palinološka analiza
 • Palinološko-organsko facijesna analiza
 • Analiza nanoplanktona
 • Analiza konodonta
 • Analiza makrofaune (po vrsti)
 • Analiza makroflore (po vrsti) s prepariranjem i konzerviranjem
 • Rezanje i poliranje pločica
 • Snimanje preparata

SEDIMENTOLOGIJA, MINERALOGIJA I PETROGRAFIJA

 • Petrografska analiza
 • Brza mikroskopska odredba vrste stijena u nepokrivenom preparatu
 • Određivanje sadržaja kalcijevog karbonata kalcimetrom
 • Određivanje pH i Eh
 • Kvalitativna analiza netopivog ostatka u preparatu
 • Modalna analiza klastičnih čvrstih stijena integriranjem preparata
 • Modalna analiza lake i teške min. frakcije klast. rastresitih stijena
 • Modalna analiza teške min. frakcije rastresitih stijena
 • Modalna analiza lake i teške min. frakcije čvrstih stijena
 • Modalna analiza teške min. frakcije čvrstih stijena
 • Modalna analiza lake i teške min. frakcije boksita
 • Granulometrijska analiza 
 • Određivanje sferičnosti i zaobljenosti zrna rastresitog sedimenta (po uzorku)
 • Određivanje specifične težine uzorka piknometrom
 • Određivanje volumne gustoće stijene
 • Određivanje minerala bojenjem preparata
 • Teodolitno određivanje feldspata
 • Analiza šliha
 • Snimanje preparata

KEMIJA

 • Priprema uzorka
  • drobljenje i mljevenje
  • otapanje uzorka u kiselini
  • razaranje uzorka taljenjem
 • Spektrofotometrijska analiza
 • Analiza atomskom apsorpcijom
 • Analiza plamenom fotometrijom
 • Gravimetrijsko određivanje SiO2
 • Kompletna silikatna analiza
  (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, gubitak žarenjem)
 • Skraćena silikatna analiza
  (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, gubitak žarenjem)
 • Kompletna analiza karbonata
  (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O, K2O, P2O5, SO3)
 • Kompletna analiza boksita
 • Analiza boksita na 6 elemenata
 • Analiza klorida u krutom uzorku (ekstrakcija)
 • Određivanje CO2
 • Određivanje SO4
 • Određivanje gubitka žarenjem
 • Određivanje vlage (H2O)
 • Određivanje vezane vode H2O
 • Određivanje CaO i MgO u karbonatu
 • Određivanje S2- (agresivnost na cement)
 • Analiza vode na 10 elemenata
 • Analiza vode na 20 elemenata
 • Analiza klora u vodi
 • Određivanje pH i Eh u vodi
 • RTG – analiza 

HIDROKEMIJSKA MJERENJA I ANALIZE

 • Temperataura vode (°C)
 • Elektrovodljivost (µS/cm-1)
 • Ukupno otopljena kruta tvar (mg/l)
 • pH vrijednost (pH)
 • Eh vrijednost (mV)
 • Alkalinitet (mg/l CaCO3)
 • Kloridi (Cl- mg/l)
 • Sulfati (SO42- mg/l)
 • Nitrati (N mg/l)
 • Nitriti (N mg/l)
 • Amonijak (N mg/l)
 • Ukupni fosfor (P mg/l)
 • Kalcij (Ca mg/l)
 • Magnezij (mg mg/l)