Home > Zavod za mineralne sirovine > SARMa

SARMa – Sustainable Aggregates Resource Management Održivo gospodarenje kamenim agregatima

 

sarma

sea

 

Sažetak
Tijekom 2009. pokrenut je trogodišnji Europski projekt “Održivo gospodarenje kamenim agregatima - SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management) na području jugoistočne Europe financiran od strane ERDF-a u kojem Uprava za rudarstvo RH (Ministarstva gospodarstva i poduzetništva RH) i Hrvatski geološki institut zajednički sudjeluju sa još 14 partnera iz 10 zemalja.
Cilj Projekta je usklađivanje pristupa održivom gospodarenju kamenim agregatima uključivanjem svih aktera u sustavu upravljanja mineralnim sirovinama (državne uprave, istraživača, proizvođača i prostornih planera), razmjena iskustva i uspostava regionalnog centra za održivo gospodarenje kamenim agregatima na području jugoistočne Europe.

Ciljevi Projekta

Projekt ima dva osnovna cilja: (1) razvijanje zajedničkog/usklađenog pristupa održivom gospodarenju kamenim agregatima (tehničko-građevni kamen, te građevni šljunak i pijesak) na prostoru jugoistočne Europe (Southeastern Europe-SEE), te (2) ostvarivanje održivog gospodarenja kamenim agregatima na prostoru SEE na temelju pravedne distribucije troškova i dobitaka pri proizvodnji kamenih agregata, upotrebe, odlaganja jalovine i recikliranja, potrošnje sirovina i energije te poboljšanje kvalitete življenja. Ovi ciljevi ostvarit će se putem koordinacije održivim gospodarenjem agregatima kao mineralnim sirovinama, povećanja razmjene iskustava (know-how), podupiranjem izgradnje kapaciteta (znanja) u poduzećima. Državnim i lokalnim institucijama, razvijanjem usklađene informacijske infrastrukture  i razumijevanja o agregatima na temelju preporuka EU (usklađivanje sa strategijom EU o održivom upravljanju prirodnim resursima -Thematic Strategy on the Sustainable use of Natural Resources- http://scp.eionet.europa.eu/themes/resource_use), problemi i preporuke vezanih za eksploataciju u zaštićenim prostorima, potecijalni sekundarni izvori kamenih agregata, mogućnosti transnacionalne distribucije agregata. Aktivnosti tijekom izvedbe projekta definirane su tako da povezuju institucije, donositelja odluka, provoditelja politika i smjernica, ekonomski sektor, koncesionara, civilnog društva i nevladine udruge, a sve kroz organizaciju radionica i širenjem rezultata kroz publikacije i internet.
Ciljevi na lokalnoj razini:
a) optimalizacija efikasnosti proizvodnje primarnih agregata, b) smanjenje utjecaja eksploatacije na okoliš i poboljšanje metoda sanacije, c) smanjenje nelegalne eksploatacije podizanjem svijesti u smislu odgovornog društvenog ponašanja, d) naglašavanje potrebe za recikliranjem (građevinskog otpada i jalovine), e) povećanje sposobnosti/znanja (capacity) zainteresiranih grupa.

Pilot područje: Primjer društveno odgovornog poslovanja šljunčare: IGM ŠljunčaraTrstenik d.o.o. (E.P. Abisinija).

igm

šljunčara

 

Ciljevi na regionalnoj/nacinalnoj razini:

a) ocjena i utvrđivanje dostupnost kamenih agregata i relevantna transportna povezanost, b) razvijanje strategija za održivo gospodarenje kamenih agregata uključujući zaštićena područja (parkove prirode, nacionalne ekološke mreže), preporuke za upravljanje mineralnim sirovinama na razini prostornih planova županija i jedinica lokalne samouprave u svrhu osiguranja pristupa ali i zaštiti vrijedne mineralne sirovine u procesu upravljanja zemljištem, razmjena iskustava i harmonizacija pristupa u regijama (županijama), c) razvijanje preporuka i izrada uputstava za planiranje održivog gopodarenja mineralnim sirovinama. 


Transnacionalni ciljevi:
a) izrada preporuka za metode harmonizacije održivog gospodarenja kamenim agregatima na razini regija i čitavog prostora SEE, b) izrada višenamjenskog integralnog sustava upravljanja agregatima (Aggregates Intelligence System - AIS) kao dugoročnog alata za transfer iskustva i znaja.
Korak nakon završetka projekta: izrada plana za uspostavljanje regionalnog centra za održivo gospodarenje kamenim agregatima (Regional Centre on SARM & SSM) u svrhu poboljšanja sposobnosti svih zainteresiranih strana kroz radionice i obrazovne materijale.  
U zemljama jugoistočne Europe često ne postoji konzistentnost u gospodarenju mineralnim sirovina posebno u aspektu sirovinske i energetske učinkovitosti ili upotrebe alternativnih izvora sirovina.  Rad na projektu osmišljen je na način da se problemima vezanim za gospodarenje mineralnim sirovinama pristupa po principu “odozdo prema gore” (lokalna>regionalna/nacionalna>transnacionalna razina) u različitim prostornim mjerilima i u različitim državama. Transnacionalno partnerstvo stručnjaka i višeslojni institucionalni okviri omogućit će prijenos znanja i prakse iz razvijenijih područja prema onima sa manje iskustva ili kapaciteta. Patneri će prihvatiti i prilagoditi relevantne EU dokumente kako bi se koordinirala politika gospodarenja agregatima u suradnji sa svim relevantnim nosiocima aktivnosti vezanih za eksploataciju mineralnih sirovina kako bi se definirale smjernice za transnacionalno održivo gospodarenje i pristup mineralnim sirovinama. Budući da u projektu sudjeluju stručnjaci iz upravnih tijela različitih razina, postoji mogućnost da se primijenjene metodologije integriraju u razvojne i prostorne planove. Rezultati projekta bit će primjenjivi na prostoru zemalja SEE, a harmonizirani pristup će omogućiti poboljšanje održive kvalitete življenja, racionalnije korištenje resursa i dugoročnu suradnju među zemljama vezanu za navedenu problematiku.

Očekivani rezultati projekta

Rezultati SARMa će uključivati:
Na lokalnoj razini: a) postupci za efikasniju exploataciju agregata u svrhu maksimalne kapitalizacije dobiti i ostvarivanje održivog ciklusa razvoja (života) kopa, b) upotreba i prihvaćanja najboljih tehnologija kod eksploatacije, c) problematika nelegalne eksploatacije i izrada baza (upotrebom satelistkih snimaka i ternskog obilaska), d) postupno povećanje upotrebe građevinskog otpada kao zamjenskog agregata.
Na regionalnoj/nacionalnoj razini: a) poboljšanje i usklađivanje zakona i pravilnika sa održivim gospodarenjem kao principom eksploatacije agregata, b) poticanje recikliranja kao principa djelovanja na regionalnoj razini, b) podizanje svijesti i prepoznatljivosti potrebe za održivim gospodarenjem agregatima na razini prostornih planova i ostalih aktera u procesu zaštite okoliša i/ili prirode, d) povećana promocija prema javnosti u smislu obavještavanja interesnih grupacija i promocija pozitivnih učinaka društveno odgovornog poslovanja, e) šira primjena GIS platformi kao podrška održivom gospodarenju mineralnim sirovinama, f) izrada regionalne baze podataka eksploatacijskih polja i infrastrukturne mreže transporta u svrhu praćenja toka agregata. 
Transnacionalna razina: a) povećanje razine znanja na temelju razmjene iskustava različitih partnera, b) veća koordinacija politika vezanih za održivo gospodarenje na prostoru zemalja SEE, c) efikasnije korištenje energije u transportu (i redukcija CO2), d) baza podataka o EP i koncesionarima povezana na zajedničku platformu.
Rezultati Projekta imat će primjenu u širem području EU te će se iskustva, metode i postupci dalje širiti preko pisanih materijala i uputstava kao i monografskog izdanja te izgrađene informativne mreže (AIS). Interes za najboljim dostupnim praksama u gospodarenju mineralnim sirovinama dolazi od koncesionara, državne administracije i lokalne zajednica, a u svrhu povećanja efikasnosti države.

Kapitalizacija rezultata

Ovo je prvi međunardni projekt u na prostoru jugoistočne Europe koji je usmjeren prema održivom gospodarenju mineralnim sirovinama. Gospodarenje mineralnim sirovinama odvija se u svim državama i regijama iz kojih dolaze partneri u projektu, usprkos tome ni jedna zemlja i regija nemaju jasno definiranu politiku i metode pristupa održivom gospodarenju i planiranju dostupnosti  mineralnim resursima. Temelj ovoga projekta predstavljaju brojni provedeni projekti, studije i ekspertize koje su napravili partneri i njihovi suradnici koji sudjeluju u projektu. Prethodne studije su uglavnom finacirane iz lokalnih i regionalnih izvora.  Prijenos rezultata projekta na razinu lokalne i državne administracije osiguran je sudjelovanjem državnih upravnih tijela (HR, AL, HU), regionalnih (Emilia Romagna, Styria) i lokalnih administracija (Pella, Parma, MGK10) kao partnera na projektima. Rezultati i postignuća projekta bit će raspodijeljeni putem stručnih i javnih događanja/skupova, a dostupne će biti elektronske i papirnate verzije uputstava koji su rezultat projekta i kroz uspostavljenu mrežu (internet) tj. Aggregates Intelligence System (AIS). Ova regionalna mreža poslužit će za razmjenu znanja i iskustava između koncesionara, upravnih tijela i civilnog društva.

 

Partneri:

1) ERDF: GeoZS - Geological Survey of Slovenia , SI

2) ERDF: MUL - University of Leoben, AT

3) ERDF: PELLA – Prefectural Authority of Pella, GR
4) ERDF: IGME -Institute of Geology and Mineral Exploration , GR

5) ERDF: TUC – Technical University of Crete , GR

6) ERDF: MBFH – Hungarian Office for Mining and Geology, HU

7) ERDF: ER – Emilia-Romagna Region - Environment, Soil and Coast Defence Department, IT

8) ERDF: ANPAR – National Association Producers of Recycled Aggregates, IT

9) ERDF: PARMA – Parma Province - Territorial Planning Service, IT

10) ERDF: IGR – National Institut for Research-Development in domain of Geology, Geophysics, Geochemistry and Remote Sensing , RO

11) ERDF: FGG – University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics , RO

12) IPA: MGK10 – Herzeg – Bosnia Canton Government – Ministry of Economy, BiH
13) IPA: RGF – University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, SRB
14) 10 % partner: METE – Ministry of Economy, Trade and Energy, AL

15) 10% Partner: MINGORP – Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Energy: Mining Directorate, HR

 

karta see

 

Događanja/skupovi SARMa-e

National and regional capacity building events/activities

Država

Lokacija

Organizator

Tip skupa

WP

Mjesec projekta

CRO

Split

MINGORP

R

WP3

10

GR

Thessaloniki

IGME

R

WP3

12

RO

Bucharest

IGR-FGG

R

WP3

17

ALB

Tirana

METE

R

d>WP3

18

HU

Visegard

MBFH

N

WP4

18

IT-ER

Bologna

ER

R

WP3

20

GR

Thessaloniki

IGME

R

WP3

22

SRB

Belgrade

RGF

R

WP3

22

GR

Edessa

IGME-PELLA

N

WP4-WP5

24

IT-ER

Parma

ER+Parma

N

WP4-WP5

25

HU

Budapest

MBFH

N

WP4

28 ?

RO

Bucharest

IGR-FGG

N

WP4-WP5

28

GR

Crete

TUC

N

WP4-WP5

28

Transnacionalne aktivnosti skupovi vezani za mineralne sirovine

Država

Lokacija

Organizator

Mjesec Projekta

IT

Bologna

Emilia-Romagna Region

02

CRO

Split

MINGORP-MGK10

10

ROM

Bucharest

IGR-FGG

18

GR

Pella/Thessaloniki

PELLA-IGME

24

SLO

Ljubljana

GeoZS

29

IT

Milano

ANPAR

20*

POL

St. Polten

MUL

27*