Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju > Geotermalna istraživanja

Geotermalna istraživanja

U HGI geotermalna istraživanja imaju dugu tradiciju i obavljaju se od njegovog osnutka do danas. Svestrani geolog Dr. Dragutin Gorjanović-Kramberger bavio se geotermalnom problematikom i prije nego je osnovao Geologijsko povjerenstvo za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju koje je prethodnik HGI. Iz tog doba osobito je poznat njegov rad (1894) u kojem spominje kasnije često citirane geotermalne linije u području sjeverozapadne Hrvatske. Za vrijeme dok je vodio Geologijsko povjerenstvo Kramberger je obišao i opisao gotovo sve značajnije izvore geotermalne vode u Hrvatskoj. Nakon njega, tijekom 100 godina postojanja Hrvatskog geološkog instituta, dvadesetak njegovih istraživača bavilo se, uz ostale geološke discipline, istraživanjima geotermalnih voda i geotermalne energije.

D. Gorjanović-Kramberger
Rad JAZU, Zagreb, 1894.

Danas se geotermalna istraživanja obavljaju u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta Geotermalna karta Republike Hrvatske i projekata za tržište. Za tržište se na temelju geotermalnih istraživanja izrađuju: studije geotermalne potencijalnosti, projekti optimalizacije korištenja geotermalnih izvora, prijedlozi zaštitnih zona geotermalnih izvora, studije zaštite geotermalnih voda, projekti bušotina na geotermalnu vodu, ekspertna mišljenja i konzalting o projektima za pridobivanje geotermalnih voda i geotermalne energije. Osim toga, obavlja se nadzor radova s ciljem pridobivanja geotermalnih voda i geotermalne energije kao i mjerenja termičkih svojstava materijala.

Studije geotermalne potencijalnosti

Izvorište geotermalne vode u Tuheljskim toplicama

Studije geotermalne potencijalnosti izrađuju se na temelju ranije prikupljenih podataka o geotermalnim značajkama istraživanog prostora i dodatnim istraživanjima kojima se utvrđuje kakav geotermalni potencijal istraživano područje ima. Studije o geotermalnoj potencijalnosti zadanih područja sadrže: podatke o poznatim objektima s geotermalnom vodom, prosječni geotermalni gradijent i moguća odstupanja od te vrijednosti, prosječne vrijednosti konduktivne toplinske vodljivosti i toplinskog kapaciteta pojedinih litostratigrafskih jedinica, prosječne vrijednosti gustoće površinskog toplinskog toka i moguća odstupanja, mogućnost postojanja vodonosnika s geotermalnom vodom, uža područja perspektivna za daljnja istraživanja, preporuke o tehnologijama za korištenje geotermalne energije u istraživanom području. Studije geotermalne potencijalnosti izrađuju se za veće regije, županije i gradove, kao i općine. Za površinom manja područja izrađuju se Ekspertna mišljenja.

Projekti optimalizacija korištenja geotermalnih izvora

Mjerenje razine geotermalne vode u bušotini prilikom pokusnog crpljenja

Često se na lokacijama, gdje se koristi geotermalna voda, pojavljuje problem da vode ima premalo ili da je temperatura vode manja od željene. U takvim slučajevima obavljaju se istraživanja s ciljem da se utvrde raspoložive količine vode i ako je moguće dobije potrebna količina vode željene temperature. Takva istraživanja, obzirom na tip problematike, mogu biti različitog sadržaja, opsega i metodologija, kao što su primjerice: geološko kartiranje, modeliranje strukturno tektonskog sklopa, pokusno crpljenje geotermalnih voda, mjerenja protoka, mjerenje razine podzemnih voda, proračuni vrijednosti konduktivne toplinske provodljivosti i toplinskog kapaciteta pojedinih litostratigrafskih jedinica, izračuni geotermalnog gradijenta i vrijednosti gustoće površinskog toplinskog toka, geoelektrično sondiranje, hidrogeokemijske kvantitativne i izotopne analize……

Studije zaštite geotermalnih voda

Lociranje pojave geotermalne vode

Opsežni građevinski radovi u blizini izvorišta geotermalne vode, pretjerano crpljenje, blizina industrijskih pogona koji zagađuju okoliš, blizina prometnica i drugo, mogu utjecati na izvorišta geotermalne vode. Utjecaj djelovanja ljudi na okoliš koji bi mogao štetnu utjecati na geotermalne vode moguće je utvrditi istraživanjem te predložiti mjere za zaštitu izvorišta. Primjerice, na nekim lokalitetima dolazi do pojave da se količina geotermalne vode smanjuje, a tamo gdje je nekad voda sama izvirala danas se eksploatira isključivo pomoću bušotina. Na jednoj od takvih lokacija razina geotermalne vode spustila se s površine na dubinu četrdesetak metara. Istraživanjima je potrebno ustanoviti koji su uzroci spuštanja razine geotermalne vode i preporučiti što treba poduzeti da bi se izvorište zaštitilo od daljnjeg spuštanja nivoa vode. 

Geološki projekti bušotina na geotermalnu vodu

Bušenje geotermalne bušotine

Geološki projekti bušotina na geotermalnu vodu izrađuju se na temelju prethodnih istraživanja. Projekt sadrži prognozni profil bušotine, moguće vodonosnike geotermalne vode, očekivane geotermalne parametre: koeficijent konduktivne toplinske provodljivosti formacija, temperaturni gradijent, temperaturu formacija i gustoću toplinskog toka.

Ekspertna mišljenja

Mjerenje fizičko-kemijskih parametara geotermalne vode

Istraživanja geotermalnih resursa kao i druga geološka istraživanja su istraživanja koja najčešće ne mogu dati jednoznačne rezultate pa su ulaganja u istraživanja i eksploataciju vrlo riskantna. Izradom ekspertnog mišljenja investitor smanjuje rizike na najmanju moguću mjeru. U sklopu izrade ekspertnih mišljenja investitoru se može pružiti pomoć pri izradi tendera – projektnog zadatka za javne natječaje, a također i pomoć pri ocjenjivanju ponuda odnosno projekata za izvođenje istražnih i eksploatacijskih radova za korištenje geotermalne vode i geotermalne energije. Osim toga, ekspertna mišljenja izrađuju se o geotermalnoj potencijalnosti površinom manjih područja.  

 

Geološki nadzor radova i konzultantske usluge

Toplice u Topuskom

Pružamo usluge geološkog nadzora nad obavljanjem radova s ciljem pridobivanja geotermalnih voda i geotermalne energije. Pomažemo investitoru u ocjeni izvedenih radova i savjetujemo o potrebitosti i korisnosti dodatnih radova.

Mjerenje termičkih svojstava materijala

Mjerenje termičkih svojstava materijala

Geotermalna istraživanja danas su nezamisliva bez poznavanja termičkih svojstava stijena kroz koje prolazi toplina iz unutrašnjost ka površini Zemlje. Zbog toga se u sklopu geotermalnih istraživanja obavljaju mjerenja na uzorcima stijena s istraživanih područja. Osim na uzorcima stijena, u našem laboratoriju obavljaju se mjerenja konduktivne toplinske provodljivosti i toplinskog kapaciteta na uzorcima drugih materijala (npr. građevinskih).

Konduktivna toplinska provodljivost - raspon mjerenja 0,3 - 6,0 W/mK
Volumni toplinski kapacitet - raspon mjerenja 1,5x106 – 4,0x106 Jm2K-1