Home > Zavod za geologiju > Urban Geochemistry in Europe (URGE)

Urban Geochemistry in Europe (URGE)

Pan-Europski projekt „Urban Geochemistry in Europe (URGE) – Soil, children, health“ pokrenut je na incijativu Geokemijske ekspertne grupe EuroGeoSurveys-a (EGS GEG). Cilj projekta je jedinstvenom metodologijom istražiti kemijski sastav urbanih tala u gradovima Europe, geokemijski kartirati gradove i procijeniti rizik za okoliš i ljudsko zdravlje od povećanih sadržaja organskih i anorganskih onečišćivala.

U prvoj fazi projekta (URGE I) završeni su gradovi Dublin (Irska), Idrija (Slovenija), Aschersleben (Njemačka), Hämeenlinna (Finska), Karlstadt (Švedska), Kristiansand (Norveška), Ajka (Mađarska), Prag (Češka) i Sisak (Hrvatska). Rezultati istraživanja u gradu Sisku i njegovoj okolici predstavljeni su u Geokemijskom atlasu Siska. Osim toga, na tom projektu izrađena su i dva diplomska rada i jedna disertacija.

Tijekom prve faze projekta usklađena je metodologija istraživanja i 2015. godine započele su pripreme druge faze projekta (URGE II). Na temelju iskustva izrađene su i deataljne upute za URGE II .

Dimnjaci rafinerije nafte u Sisku.

Dimnjaci rafinerije nafte u Sisku na gradskom području.

Vrtovi u susjedstvu rafinerije nafte i termoelektrane u naselju Kanak u Sisku.

Vrtovi u susjedstvu rafinerije nafte i termoelektrane u naselju Kanak u Sisku.

 

Uzorak urbanog tla.

Uzorak urbanog tla.

Prostorna raspodjela olova u tlu na području grada Siska

Prostorna raspodjela olova u tlu na području grada Siska.

Prostorna raspodjela olova u tlu na području grada Siska

Prostorna raspodjela kroma u tlu na području grada Siska