Home > Zavod za geologiju > Strukturna geomorfologija i tektonika

Strukturna geomorfologija i tektonika

bora, foto: R. Filjak

Temeljni projekti:

Djelatnici Zavoda sudjeluju u izradi tematskih karata u okviru programa Geološke karte Republike Hrvatske:

projekt: Strukturno-geomorfološka karta RH 1:100.000

Istraživanja u sklopu ovog projekta imaju za cilj pridobiti nove geološke podatke koji se nisu mogli ustanoviti geološkim kartiranjem ili nekom drugom primijenjenom geološkom metodom te su kao takvi izravna dopuna Osnovnoj geološkoj karti 1:50.000.
Svrha provedbe istraživanja je bolje upoznavanje strukturnih odnosa i neotektonske aktivnosti, odnosno defi niranje recentnog strukturnog sklopa. Strukturno-geomorfološka istraživanja zasnivaju se na proučavanju reljefa odnosno na utvrđivanju veze između najmlađih tektonskih pokreta i reljefa. Istraživanja se provode metodom sveobuhvatne kvalitativne i kvantitativne geomorfološke razrade. Dobiveni podatci u znanstvenoj domeni pridonose boljem i točnijem utvrđivanju položaja, tipa i karaktera struktura i rasjeda, spoznaji karaktera i intenziteta neotektonskih pokreta te veličine najmlađih tektonskih pomaka. Rezultati strukturno-geomorfoloških istraživanja, osim što su izravna dopuna Osnovnoj geološkoj karti RH 1:50.000, primjenljivi su i u raznim geološkim, hidrogeološkim i inženjerskogeološkim radovima, u prostornom planiranju, zaštiti okoliša te traženju lokacija za eksploataciju različitih mineralnih sirovina i pitke vode.

projekt: Tektonska karta RH 1: 300.000
Projekt Tektonska karta Republike Hrvatske koja se izrađuje u mjerilu 1:300.000 je kontinuirani temeljni znanstveno-istraživački projekt. Cilj ovog projekta je defi nirati strukturno-tektonske odnose te sustavnim i detaljnim radovima utvrditi tektonske odnose između pojedinih litostratigrafskih jedinica te defi nirati njihov strukturni sklop. Zatim, cilj projekta je utvrditi prisutne osnovne strukturne forme i pojasniti genezu njihovog tektonskog oblikovanja. Izradom Tektonske karte Republike Hrvatske 1 : 300 000 dobiti će se podloga koja će prvenstveno služiti kao polazna osnova za niz znanstvenih i stručnih analiza te kod planiranja i izvođenja različitih gospodarstvenih aktivnosti. Među ostalim može se koristiti tijekom planiranja izrada prometnica i tunela, u vodoprivredi, zatim u naftnoj industriji, građevinarstvu, rudarstvu itd. Zatim, Tektonska karta R Hrvatske koristiti će se i pri planiranju zaštite okoliša.

bora, foto: R. Filjak

Tekući projekt:
Osim na temeljnim projektima Zavoda, djelatnici rade i na specifičnom projektu:
Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafija Promina formacije u Dalmaciji