Home > Zavod za geologiju > Znanstveni projekti > Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske

Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske

Voditelj: dr. sc. Tonći Grgasović

Šifra projekta: 181-1951126-1134

Ladinički nodulasti vapnenac s proslojcima piroklastita – Donje Pazarište, Lika

Cilj projekta je istraživanje trijaskih naslaga Hrvatske, koje su do sada relativno slabije istražene u odnosu na druge mezozojske i kenozojske naslage. Detaljna multidisciplinarna istraživanja pojedinih lokaliteta u sjevernoj (Žumberak, Medvednica, Ivanščica, Strahinjščica) i južnoj Hrvatskoj (Dalmacija, Lika i Velebit) omogućit će nova saznanja u rekonstrukciji evolucije trijasa na ovim prostorima, te u konačnici razmatranje paleogeografskih odnosa u ovom dijelu Tetisa. Težište istraživanja je na srednjem trijasu kao vremenu najvećih geoloških promjena, dok se gornji trijas istražuje pretežno u smislu utvrđivanja razlika između spomenutih cjelina. Biostratigrafska istraživanja na bazi različitih fosilnih skupina (vapnenačkih algi, foraminifera, palinomorfa, konodonata, radiolarija i dr.) uz sedimentološka, palinofacijesna i geokemijska istraživanjima omogućit će korelaciju plitkovodnih platformnih i dubljevodnih bazenskih naslaga.

Tipični gornjotrijaski “Glavni dolomit” (Hauptdolomit) iz Žumberka

Biostratigrafska analiza dati će precizan stratigrafski okvir u koji će se moći smjestiti različiti geološki događaji u trijasu, od bioloških (evolucijske promjene pojedinih organizama, paleoekologija), sedimentoloških (raspored facijesa u prostoru i vremenu), magmatskih (slijed magmatskih i piroklastičnih stijena) i tektonskih (otvaranje bazena, sinsedimentna tektonika). Ovaj okvir omogućiti će korelaciju istraživanih naslaga s dobro poznatim razvojima u Italiji (Dolomiti) i Mađarskoj (Balaton).

Vapnenačka alga Scinderella scopuliformis GRGASOVIĆ & SOKAČ 2002 iz srednjeg trijasa (anizika) Ivanščice