Home > Zavod za geologiju > Paleontologija

Paleontologija

Poprečni presjek ljušture hipuritidnog rudista Vaccinites chaperi iz santona otoka Brača, foto: T. Korbar

Informacije proizašle iz paleontoloških istraživanja koriste se za lokalne i regionalne korelacije naslaga, kao i za razumijevanje uvjeta taloženja, te pomažu u rješavanju problema utjecaja današnjih promjena na klimu i okoliše. Također su nazaobilazna u geološkom kartiranju, ali i istraživanjima ugljikovodika za potrebe naftnih kompanija.

Paleontolozi Zavoda su specijalisti za makrofosile (makrofaunu – ostatke životinja i makrofloru – ostatke biljaka vidljive prostim okom) i mikrofosile (foraminifere, ostrakodi, vapnenačke alge, vapnenački i kremični fitoplankton, organski fitoplankton, spore i pelud).

Tekući projekti:

Osim na temeljnim projektima Zavoda, paleontolozi rade i na nekim specifičnim projektima:
Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova,
Dr. sc. Georg Koch, Mikrofosilne zajednice u karbonatnim naslagama Krških Dinarida, Dr. sc. Ivo Velić,
Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida, Dr. sc. Antun Husinec,
Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske, Dr. sc.Tonči Grgasović,
Stratigrafija naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske, Dr. sc. Tvrtko Korbar,
Revizija taksonomije endemskog vapnenačkog nanoplanktona Paratetisa, Mr. sc. Ines Galović