Home > Zavod za geologiju > Znanstveni projekti > Osnovna geološka karta Republike Hrvatske

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50 000

Voditelj: dr. sc. Tvrtko Korbar

Projekt br: 181-1811096-1093

Terenska istraživanja u području Dinarida - 
radiolitidna litosoma unutar slijeda naslaga turona na otoku Visu

Terenska istraživanja u području Dinarida - radiolitidna litosoma unutar slijeda naslaga turona na otoku Visu

Zavod za geologiju započeo je izradu Osnovne geološke karte Republike Hrvatske (RH) mjerila 1:50.000 sredinom 80-ih godina, paralelno sa završnim radovima na Osnovnoj geološkoj karti mjerila 1:100.000. Na taj način je nastavljen slijed sustavnih geoloških istraživanja, kako glede geološke kartografije tako i neprekidnog znanstvenog i stručnog osposobljavanja vlastitih kadrova. Metodologija izvođenja projekta „Osnovna geološka karta 1:50.000“ podrazumijeva pripremne radove, terenska istraživanja, laboratorijska istraživanja te završne kabinetske radove. Tijekom pripremnih kabinetskih radova proučava se sva postojeća dokumentacija o području predviđenom za istraživanje.

Terenski radovi sastoje se od prospekcije, snimanja geoloških stupova i geološkog kartiranja. Zadatak terenske prospekcije je odabir najpovoljnijih profila za snimanje detaljnih geoloških stupova. Nakon terenske i laboratorijske obrade podataka prikupljenih tijekom snimanja stupova izdvajaju se litostratigrafske jedinice koje čine osnovu za geološko kartiranje na istraživanom području. Kartiranjem se utvrđuje prostorni raspored litostratigrafskih jedinica i njihov međusobni odnos. Uz to prikupljaju se i uzorci za paleontološke, sedimentološke, petrografske i kemijske analize. Završni kabinetski radovi sastoje se od analize svih prikupljenih podataka koji se sintetizirani prikazuju kroz geološku kartu u mjerilu 1:50.000.

Terenska istraživanja u području Panona

Terenska istraživanja u području Panona

Podatci proizašli iz terenskih istraživanja pohranjuju se u digitalni Terenski dnevnik koji je dio jedinstvenog Geološkog informacijskog sustava (GEOL_IS-a). Informatička obrada prikupljenih geoloških podataka uključuje njihovo standardno unošenje u bazu podataka – GEOL_IS i korištenje za izradu svih vrsta izviješća, studija i digitalnih karata. Redovitim unosom novih podataka baza je uvijek aktualna.

Složenost istraživanja koja se kroz različite znanstvene discipline provode na izradi Osnovne geološke karte 1:50.000 nacionalnog teritorija RH, zajednička je širem mediteransko-alpskom i panonskom prostoru. Zbog raznovrsnosti sadržaja geološke karte, tijekom njezine izrade uključene su različite metode i specijalnosti, što doprinosi povezivanju interesa fundamentalnih i usmjerenih geoloških istraživanja. Time se ostvaruje uska povezanost znanstvenog i obrazovnog rada, što omogućuje stručni i znanstveni razvoj istraživača i znanstvenih novaka uključenih u projekt.


digitalni terenski dnevnik

digitalni terenski dnevnik

Karta će u konačnici imati široku primjenu u srodnim prirodnim znanostima, nekim poljima tehničkih znanosti, poljoprivredi, šumarstvu, gospodarstvu i obrazovnom sustavu. Ona predstavlja osnovu za ocjenu sirovinske i energetske potencijalnosti određene regije ili cjelokupnog državnog teritorija, ali ujedno omogućava da se eliminiraju možebitne nerealne pretpostavke i planiranja, a istraživanja usmjeruju na persperktivne lokalitete i područja. Geološka karta je temelj za sva ostala detaljna i specijalistička geološka istraživanja, na primjer: hidrogeološka, inženjersko-geološka, naftnogeološka, lociranje pojava i ležišta mineralnih sirovina i dr. Ona je podloga i za izradu drugih specijalističkih karata, geofizičkih interpretacija, seizmotektonske rajonizacije, gradnje velikih infrastrukturnih i hidroenergetskih objekata i dr. Također ima neposrednu primjenu u izradi prostornih planova i zaštiti okoliša.

 

Vis 3D animacija

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

S obzirom na raznoliku i vrlo složenu geološku problematiku RH, istraživači na projektu OGK RH se generalno usmjeravaju na rješavanje specifične problematike dvaju različitih prostora: „Dinaridi“ (zapadna i južna Hrvatska, uključujući i čitavo jadransko područje RH) i „Panon“ (središnja i sjeverna Hrvatska). Projekt je od 2013. organiziran u 4 projektna područja:


      1. SZ Hrvatska (voditelj: dr. sc. Radovan Avanić)
      2. Slavonija(voditelj: dr. sc. Mirko Belak)
      3. Istra, Kvarner i sjeverna Dalmacija(voditelj: Ladislav Fuček, dipl. ing.)
      4. Srednja i južna Dalmacija(voditelj: dr. sc. Tvrtko Korbar)

Unutar projektnih područja planiraju se i provode istraživanja te završavaju listovi karata prema Strateškom planu 2013-2105. (Tablica). Do sada je glavnina istraživanja u području Dinarida obavljena u srednjodalmatinskom i kvarnerskom otočju, te u Istri. U panonskom prostoru pred završetkom su istraživanja na Medvednici, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u dijelu Slavonije.

 

dugi otok

OGK M 1:50.000 - Dugi Otok