Home > Zavod za geologiju > Znanstveni projekti >Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske

Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske

Voditelj: dr.sc. Damir Slovenec

Na području sjeverozapadne Hrvatske izdanjuje nekoliko složenih mezozojskih magmatskih kompleksa alpinskog orogenskog ciklusa. Ovim projektom njih se nastoji sveobuhvatno istražiti. To uključuje geokemijsko i petrološko karakteriziranje stijena i mineralnih faza uz određivanje njihove izotopne starosti s ciljem utvrđivanja geotektonskog režima nastanka i smještavanja magmi. Rezultat navedenog biti će model koji će slikovito predočiti geotektonsku evoluciju područja sjeverozapadne Hrvatske. Koreliranje dobivenih rezultata s rezultatima sličnih magmatskih kompleksa na području Panonskog bazena i Dinarida omogućiti će širi regionalni značaj istraživanih stijena sjeverozapadne Hrvatske.

Pločasto lučenje u efuzivnim stijenama – bazaltima (područje Fakultetskog dobra, Medvednica);

Slijedeći program istraživanja, od početka rada na ovom projektu, dakle tijekom protekle dvije godine izvršena su istraživanja magmatskih kompleksa Samoborske gore, Medvednice i Ivanščice. Rezultati tih istraživanja već su prezentirani u znanstvenim publikacijama ili su u postupku objavljivanja.  
Tijekom 2008. godine provedena su terenska istraživanja stijena fragmentirane oceanske litosfere udružene s fragmentima različitih sedimenata u ofiolitnom melanžu na području sjevernih padina Kalnika. Terenskim istraživanjima izvršena je prospekcija terena, lociranje izdanaka, te snimanje geološkog profila uz detaljno uzorkovanje stijena. Nakon determinativne polarizacijske mikroskopije izbrusaka stijena, reprezentativan broj uzoraka stijena i/ili separiranih mineralnih koncentrata biti će analiziran različitim analitičkim metodama (ICP, ICP-MS, EPMA, XRD, 143Nd/144Nd, 87Sr/86Sr, Ar-Ar) kako bi se odredio njihov kemijski sastav i izotopna starost.
U 2009. godini planiran je nastavak terenskih istraživanja na području Kalnika i Strahinščice, zatim obrada dobivenih podataka analitičkih metoda, kao i prezentacija rezultata istraživanja kroz znanstvene publikacije.

Poikilitno uklapanje albitiziranog plagioklasa u krupnom zrnu hornblende; amfibolski gabro (područje Markovčaka, Medvednica); N+.