Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju >Hidrokemijska istraživanja

Hidrokemijska istraživanja

Ionski kromatograf

Ionski kromatograf tvrtke LabAlliance

U svijetu postoji dugogodišnja praksa korištenja hidrokemijskih metoda koje uključuju mjerenje fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja za rješavanje hidrogeoloških i ekoloških problema. Mjerenjem sadržaja prirodnih stabilnih i radioaktivnih izotopa u kombinaciji s rezultatima hidrokemijskih mjerenja rješava se problematika određivanja vremena zadržavanja vode u podzemlju, porijekla podzemne vode, miješanja različitih voda, utjecaja površinskih voda na podzemne vode, utvrđivanje geokemijskih procesa koje se odvijaju u vodonosniku koji utječu na kakvoću podzemne vode, i sl. Trasiranje tokova podzemnih voda i mjerenje koncentracija natrijeva fluoresceina u vodi omogućava određivanje smjera i brzine toka podzemne vode.
U sklopu Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta nalazi se Hidrokemijski laboratorij. Formiran je drugoj polovici 90-tih godina prošlog stoljeća. U laboratoriju se mjere fizikalni, fizikalno-kemijski i kemijski parametri koji se koriste pri kompleksnom izučavanju hidrogeološke problematike.
Hidrokemijski laboratorij raspolaže sljedećim uređajima:

kromatograf

Utiskivanje uzorka vode u ionski kromatografI

  • Ionski kromatograf tvrtke LabAlliance
  • Atomski adsorber Analyst 700 tvrtke Perkin Elmer
  • Spektrofotometar HACH model DL/2010
  • Luminiscentni spektrometar LS55 tvrtke Perkin Elmer
  • Turbidimetar – TURB 430 IR tvrtke WTW
  • pH metar, konduktivimetar, oksimetar tvrtke WTW
  • Digitalni titrator tvrtke HACH
  • COD reaktor tvrtke HACH
spektrometar

Luminiscetni spektrometar LS 55 tvrtke Perkin Elmer

Oprema omogućava mjerenje sljedećih fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja vode:
elektrolitička vodljivost (EC u µS/cm ili mS/cm),
ukupno otopljene krute tvari (TDS u mg/l),
temperatura vode (T u oC),
pH,
zasićenost kisikom (O2 u mg/l ili %),
mutnoća (NTU jedinica),
natrij (Na+ u mg/l),
kalij (K+ u mg/l),
kalcij (Ca2+ u mg/l),
magnezij (Mg2+ u mg/l),
hidrogenkarbonati (HCO3- u mg/l),
ukupna tvrdoća (mg/l CaCO3),
kalcijska tvrdoća (mg/l CaCO3),
floridi (F- u mg/l),
kloridi (Cl- U mg/l),
sulfati (SO42- u mg/l),
bromidi (Br- u mg/l),
jodidi (J- u mg/l),
nitrati (NO3- u mg/),
nitriti (NO2- u mg/),
amonij (NH4+ u mg/l),
ortofosfati (PO43-- P u mg/l),
željezo (Fe u ppb),
mangan (Mn u ppb),
arsen (As u ppb),
olovo (Pb u ppb),
cink (Zn u ppb),
bakar (Cu u ppb),
nikal (Ni u ppb),
krom (Cr u ppb),
kadmij (Cd u ppb),
litij (Li u ppb),
aluminij (Al u ppb),
molibden (Mo u ppb),
selen (Se u ppb)
i stroncij (Sr u ppb).
Osim mjerenja fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja podzemnih voda, u hidrokemijskom laboratoriju mjeri se koncentracija natrijeva fluoresceina u vodi i iz aktivnog ugljena.

Umjeravanje pH-metra

Umjeravanje pH-metra sa standardima