Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju > Geotermalna karta Republike Hrvatske

Geotermalna karta Republike Hrvatske

Voditelj: dr. sc. Miron Kovačić dipl. ing. geol. 

Šifra projekta: 181-1811096-1790

kabinetska istraživanja

Sukladnost sa strateškim pravcima znanstvenih istraživanja u RH

Dugoročni strateški pravci :
1.Temeljna istraživanja potaknuta stjecanjem novih znanja
2. Zaštita okoliša i gospodarenje okolišem
3. Alternativni i obnovljivi izvori energije.

Kratkoročni strateški pravci:
1. Energija i materijali – Alternativni i obnovljivi energetski resursi.

Cilj istraživanja

Geotermalna karta Republike Hrvatske je znanstvenoistraživački projekt čija je svrha dobivanje cjelovite slike o geotermijskim značajkama područja R. Hrvatske. Realizacijom projekta upotpunit će se spoznaje o prirodnim osobitostima prostora Hrvatske, a posebice o njenim prirodnim resursima. Do sada provedena istraživanja ukazuju na veliku geotermijsku raznolikost hrvatskog prostora i postojanje geotermijskih anomalija. Geotermalne anomalije iskazuju se kao područja različite gustoće toplinskog toka koji iz Zemljine unutrašnjosti dolazi na njenu površinu. Temeljni cilj predloženog projekta je definirati veličine i raspored geotermijskih anomalija i prikupiti podatke o svim geotermalnim pojavama u istraživanom području te ih prikazati na karti i opisati u Tumaču karte.

Koristi od izrade Geotermalne karte RH

Poznavanje prirodnih resursa države
Procjena geotermalnog potencijala pojedinih područja i cijele države
Određivanje perspektivnih zona za pridobivanje geotermalne energije
Optimalno planiranje i korištenje prostora Republike Hrvatske
Optimalno korištenje geotermalne energije i geotermalnih voda
Očuvanje prirodnih uvjeta, tj. hidrodinamičkih i termodinamičkih sustava, u kojima se geotermalne vode stvaraju i nalaze
Zaštita okoliša od ljudskog djelovanja koje utječe na geotermalne vode
Zaštita okoliša od utjecaja korištenja geotermalnih voda.

Dosadašnje spoznaje

Značajnija geotermalna izvorišta u sjeverozapadnom panonskom području Hrvatske

Temeljem dosadašnjih istraživanja Hrvatska se može podijeliti na dva geotermijski različita prostora, što se iskazuje različitim prosječnim geotermijskim parametrima. U dinaridskom krškom području geotermijski gradijent je u rasponu 0,01 - 0,030 cm-1, a gustoća toplinskog toka na površini 20 - 60 mWm-2 .
U panonskom području geotermijski gradijent varira između 0,03 i 0,070 cm-1, dok gustoća toplinskog toka varira od 60 do 120 mWm-2.

Također, velika je razlika u broju izvorišta geotermalne vode. U dinaridskom krškom području tek ih je nekoliko, dok ih u panonskom prostoru ima više od dvadeset.

Područje istraživanja u razdoblju 2007-2011 g.

Istraživanjima u razdoblju 2007-2011 godine obuhvaćeno je oko 4000 km2 površine dijela sjeverozapadne Hrvatske u kojem se nalaze gradovi: Zagreb, Sisak, Petrinja i Karlovac. Istraživano područje zapadnim rubom graniči s Republikom Slovenijom. Zbog toga je sa slovenskim znanstvenicima uspostavljena dobra suradnja kako bi se koordinirala istraživanja u graničnom području.

Metodološki pristup

Istraživanja na terenu

Mjerenje fizikalno-kemijskih parametara geotermalne vode

 • određivanje koordinata objekata i točaka uzorkovanja
 • opažanja i opis stanja objekata
 • mjerenja fizikalno-kemijskih parametara geotermalnih voda 
 • uzimanje uzoraka za hidrokemijske analize
 • prikupljanje karakterističnih uzoraka stijena litostratigrafskih jedinica na terenu i iz bušotina za laboratorijske geotermijske analize

Laboratorijska istraživanja

Mjerenje termičkih parametara uzoraka stijena

 • Mjerenja koeficijenta toplinske provodljivosti, volumnog toplinskog kapaciteta i toplinske difuznosti uzoraka stijena
 • Kvantitativne analize kemijskog sastava uzoraka geotermalnih voda (anioni i kationi)
 • Kvantitativna analiza uzoraka geotermalnih voda grupe od 50 elemenata ICP/MS tehnikom
 • Mjerenje specifične aktivnosti tricija (3H) i izotopa ugljika (14C) u uzorcima subtermalnih i termalnih voda

Kabinetska istraživanja

Krovinski dio polegle antiklinale pružanja SZ – JI u donjokrednim karbonatima. Usijek ceste kod Karlobaga.

Radna verzija karte gustoće toplinskog toka dijela istraživanog područja

 • Informatička i statistička obrada prikupljenih podataka
 • Proračuni - temperatura u formacijama, temperaturnih gradijenata u litostratigrafskim jedinicama, toplinske provodljivosti litostratigrafskih jedinica, intervalnih i površinskih gustoća toplinskog toka
 • izrada geotermalne karte matematičkim modeliranjem statističkim metodama pomoću računalnih programa