Home > Zavod za mineralne sirovine > Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske > Geokemijski atlas Republike Hrvatske

Geokemijski atlas Republike Hrvatske

raspodjela kroma - hrvatska

Prostorna raspodjela kroma na području Republike Hrvatske

Geokemijski atlas Republike Hrvatske baziran je na analizi uzoraka tla na dubini od 0 do 20cm. Čitav teritorij R. Hrvatske uzorkovan je u pravilnoj kvadratnoj mreži 5x5km (jedan uzorak predstavlja površinu od 25km2). Na mjestu uzorkovanja određuje se centralna rupa, a na dva okomita pravca, čije sjecište je u centralnoj rupi, lociraju se četiri rubne rupe na udaljenosti od oko 10m od centralne. Površina koja je obuhvaćena takvim načinom uzorkovanja iznosi oko 400m2. Svaki uzorak je kompozit od 5 uzoraka te je time smanjena vjerojatnost slučajne pogreške koja je uglavnom posljedica lokalnog obogaćenja ili osiromašenja kemijskim elementom. Tim načinom uzorkovanja uzeta su na području R. Hrvatske sveukupno 2.521 uzorak. Uzorci su sušeni na sobnoj temperaturi, prosijani na frakciju < 0,063mm. Uzorci su rastvarani u smjesi kocentriranih kiselina (HF-HCl-HNO3-HClO4). Kemijske analize uzorkovanih tala obavljene su simultanom multielementnom analizom - atomskom emisijskom spektrometrijom s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES), masenom spektrometrijom s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) i atomskom apsorpcijskom spektroskopijom (AAS) u ACTLABS, Toronto, Kanada i ACME Analytical Laboratories Ltd., Vancouver, Kanada na ukupno 43 elementa: Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hf, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, Ti, U, V, W, Y, Zn i Zr.

Statističkom analizom obuhvaćen je 2.521 uzorak pri čemu su izračunati osnovni statistički parametri. Za statsitičku obradu i grafički prikaz izabrano je 27 kemijskih elemenata. Da bi se što vjernije prikazale koncentracije pojedinih elemenata na točkama uzorkovanja, korištena je deterministička prostorna interpolacijska tehnika: Inverse Distance Weighting (IDW). Rezultati kemijskih analiza statističkom obradom podijeljeni su u 8 klasa. U izradi geokemijskih karata korišteni su: 5-ti, 10-ti, 25-ti (donji kvartil), 50-ti (medijan), 75-ti (gornji kvartil), 90-ti i 98-ti percentil.

Područje R. Hrvatske podijeljeno je na 5 regija i to: Središnja Hrvatska, Podravina, Posavina, Gorska Hrvatska i Primorska Hrvatska. Po regijama su i opisane prostorne raspodjele za pojedine kemijske elemente.