Home > Zavod za geologiju >Bilateralni geokemijski projekt Hrvatska-Slovenija i Hrvatska-Austrija

Bilateralni geokemijski projekt Hrvatska-Slovenija i Hrvatska-Austrija

Voditelj: doc. dr. sc. Josip Halamić

Položaj uzetih geokemijskih uzoraka u dolini rijeke Drave

Vezano na temeljni znastveno-istraživački projekt „Osnovna geokemijska karta R. Hrvatske“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u HGI-u su od 2005 do 2006. godine i od 2007 do 2008. godine pod vodstvom dr. sc. Josipa Halamića bila u realizacija dva bilateralna projekta u suradnji s Geološkim Zavodom Slovenije, Ljubljana pod naslovom „Teške kovine u aluvijalnim sedimentima rijeke Drave“ („Heavy metals in alluvial sediments of River Drava“). Projekt u suradnji s Geologische Bundesanstalt iz Beča pod naslovom „Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave (Austrija, Slovenija, Hrvatska) na temelju mineraloško-mikrokemijske fazne analize - dopuna metode geokemijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji“ („Environmental geochemical investigations of stream sediments in the Drau/Drava region (Austria, Slovenia, Croatia) by mineralogical and microprobe techniques – an additional methodological approach to geochemical projects in Croatia and Slovenia“) je u tijeku.

Položaj drenažnog bazena rijeke Drave i položaj uzetih geokemijskih uzoraka

Tijekom istraživanja za Geokemijski atlas R. Hrvatske utvrđeno je da su aluvijalni sedimenti rijeke Drave (sedimenti poplavne ravnice, terasni sedimenti i recentni aluvijalni nanos onečišćeni teškim metalima Pb, Zn i Cd, kao posljedica rudarske i topioničarske aktivnosti u povijesno doba (Cave del Predil, Bleiberg-Kreuth i Mežica). Osim toga, rijeka Drava također drenira i područja u Italiji, Austriji i Sloveniji koja su prirodno bogata pojavama i ležištima olovnocinčanih ruda koje sadržavaju i kadmij.

U okviru prva dva navedena bilateralna projekta progušćena je postojeća mreža profila plitkih bušotina okomitih na tok rijeke Drave. Tako je izbušeno dodatnih 78 bušotina s ručnom bušilicom i uzeta su dodatna 333 uzorka za geokemijske analize. Pri zajedničkom obilasku terena u R. Sloveniji i R. Hrvatskoj tim istraživača usuglasio je kriterije uzorkovanja, analize i interpretacije rezultata kemijskih analiza. Vrednovanje i analiza dobivenih analitičkih podataka je u tijeku.

Raspodjela koncentracija antropogenog faktora (F3) po profilima u dolini rijeke Drave u R. Sloveniji i R. Hrvatskoj

Na temelju ove suradnje i rezultata istraživanja uspostavljena je suradnja i s kolegama iz Geologische Bundesanstalt iz Beča i prijavljen je zajednički istraživački projekt. Na zajedničkoj radionici, koja je održana u proljeće 2008. godine u Beču, a gdje su bili nazočni i kolege iz Geološkog Zavoda Slovenije, utvrđena je metodologija istraživanja. Dogovoreno je da se i u R. Austriji sedimenti poplavne ravnice Drave uzorkuju na isti način kao što je to učinjeno u R. Sloveniji i R. Hrvatskoj tj. polaganjem okomitih profila na tok rijeke Drave i bušenjem plitkih bušotina. Do sada je u okviru tog projekta u Austriji uzorkovano područje od talijanske granice do grada Klagenfurta. Nastavak terenskih radova planiran je za 2009. i 2010. godinu. Sljedeća radionica planirana je za proljeće 2009. godine i ona će biti održana u Varaždinu (R. Hrvatska). Na tu radionicu biti će pozvani i kolege iz MAFI-a (Budimpešta) kako bi geokemijska istraživanja aluvijalnih sedimenata rijeke Drave i Mure proširili i na R. Mađarsku. Tada bi istraživanjem bio obuhvaćen kompletan sljev rijeke Drave od izvora do ušća u Dunav.

DMR model i sedimenti terasa rijeke Drave s položajem profila uzorkovanja

Ispiranje teške mineralne frakcije („šlih“) u vodotočnom sedimentu rijeke Drave (dr. Neinavaie – GBA, Beč)

Sivi „šlih“ s velikim sadržajem granata

Uzimanje recentnog sedimenta za ispiranje teške mineralne frakcije