Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

Predstojnik
dr. sc. Josip Terzić dipl. ing. geol.
Tel. 385 1 616 0 700
E-mail: josip.terzic@hgi-cgs.hr

speleologija

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju provodi širog spektar istraživanja koja imaju za cilj optimalno gospodarenje podzemnim vodama, definiranje inženjerskogeoloških značajki terena potrebnih za projektiranje i izgradnju vrlo zahtjevnih infrastrukturnih objekata u kršu, definiranje geotermalnih značajki istraživanih područja te izradu podloga za potrebe prostornog planiranja i zaštite okoliša.
Uloga Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju je definiranje odgovarajućih znanstveno utemeljenih podataka o podzemnim vodama, njihovom pojavljivanju i obnavljanju, što izravno utječe na korištenje i zaštitu podzemnih voda, izučavanje inženjerskogeoloških značajki terena čije je poznavanje nužno za projektiranje i izgradnju različitih objekata i istraživanja geotermalnih resursa .

Djelatnost istraživača Zavoda usmjerena je na istraživanja u okviru programa na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te na brojnim ugovorenim projektima za neposredne naručitelje.
Definiranje hidrogeoloških odnosa, pojavljivanje i obnavljanje podzemnih voda zahtijeva, osim uobičajenog hidrogeološkog kartiranja, uspostavu motrenja podzemnih voda, određivanje njihovog fizikalno-kemijskog sastava, te trasiranje tokova podzemnih voda. Mjerenja se provode suvremenom opremom, uzorci podzemnih voda analiziraju se u hidrokemijskom laboratoriju Zavoda, a podaci obrađuju suvremenim metodama. Hidrogeološka kartografija, koja se intenzivno počela razvijati sredinom XX. stoljeća, ima važnu ulogu u prezentiranju rezultata istraživanja. U istraživanju krških područja važnu ulogu imaju speleološka istraživanja koja već duži niz godina čine značajan segment pri kompleksnom izučavanju geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke problematike.

mjerenje protoka

Definiranje inženjerskogeoloških značajki područja zasniva se na korištenju velikog broja geoloških metoda istraživanja, koje su dopunjene podacima geofizičkih istraživanja, istražnih bušenja i laboratorijskih ispitivanja. Podaci se analiziraju novijim računalnim i statističkim metodama, a dobiveni rezultati uvrštavaju u prikladne klasifikacije stijenskih masa.

Za definiranje geotermijskih značajki istraživanih područja i istraživanje geotermalnih resursa koriste se suvremeni postupci i metode geotremijskih istraživanja. Za postizanje što boljih rezultata koriste se svi raspoloživi podaci ostalih geoloških disciplina, a također i podaci dobiveni iz dubokih bušotina i različitim laboratorijskim analizama.
Na ugovorenim projektima za neposredne naručitelje naših usluga, prikupljaju se brojni podaci, koji znatno pomažu u znanstvenom radu. Rezultati znanstvenih istraživanja prezentiraju se u časopisima, na kongresima, te u magistarskim i doktorskim radovima. Na projektima su uključeni i mladi istraživači kako bi se educirali i postupno osamostaljivali, te stimulirala njihova kreativnosti s ciljem razvitka primijenjene geologije kao znanstvene discipline. Zavod iz vlastitih financijskih sredstava, ostvarenih na tržišnim projektima, ulaže značajna sredstva u znanstvenu opremu, te znanstvena i stručna napredovanja svojih istraživača.

inženjerska istraživanja

Sustavna hidrogeološka, inženjerskogeološka i geotermalna istraživanja čine temelj hidrogeoloških, inženjerskogeoloških i geotermijskih baza podataka, koje se unazad petnaestak godina razvijaju u sklopu projekata: Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske, Osnovna inženjerskogeološka karte Republike Hrvatske i Geotermalna karta Republike Hrvatske.