Home > Institut > novosti

Prvi otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima održao se je u Splitu, u Hotelu „Park“, 03.02.2010.

Za novosti dr.sc. Slobodan Miko

SARMa

Prvi otvoreni skup o održivom gospodarenju kamenim agregatima održao se je u Splitu, u Hotelu „Park“, 03.02.2010. Skup su zajednički organizirali Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva RH, Uprava za rudarstvo, Ministarstvo gospodarstva Bosanskohercegovačke županije te Hrvatski geološki institut a u sklopu međunardnog projekta SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management). Poziv na aktivno sudjelovanje u radu skupa upućen je svima zainteresiranim za problematiku gospodarenja mineralnim sirovinama, a posebno predstavnike županijskih ureda za gospodarstvo, prostorno uređenje, strukovnih udruženja vezanih za proizvodnju mineralnih sirovina, te gospodarstvenike koji se bave proizvodnjom kamenih agregata. Za sudjelovanje na skupu prijavilo se je više od 100 sudionika. Većim su bili prisutni predstavnici koncesionara koji se bave eksploatacijom kamenih agregata te udruga poslodavaca dok u manjoj mjeri predstavnici javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave.

sudionici

Sudionici Prvog otvorenog skupa o održivom gospodarenju kamenim agregatima koji se je održao Splitu, u Hotelu „Park“, 03.02.2010.

 

Skup su otvorili u ime organizatora g. Slavek Repić ravnatelj Uprave za rudarstvo, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva, gđa Ivana Šimić iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije te dr.sc. Josip Halamić, ravnatelj Hrvatskog geološkog instituta.

Repić

Pozdravni govor g. Slavek Repić ravnatelj Uprave za Rudarstvo, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva.

Šimić

Pozdravni govor gđe. Ivane Šimić iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Halamić

Pozdravni govor dr.sc. Josipa Halamića, ravnatelja Hrvatskog geološkog instituta.

 

 

Cilj skupa bi je prikaz pristupa ostvarivanju održivog gospodarenja kamenim agregatima na temelju današnjeg stanja u djelatnosti i problema vezanih razvoja gospodarenja mineranim sirovinama. Skup je počeo predavanjem  „Rudarska djelatnost u RH: zakonska regulativa“ u dr.sc. Dragana Krasića iz Ministarstva gospodarstva i poduzetništva, u kojem je detaljno razrađeno stanje sa novim Zakonom o rudarstvu (NN 75/09) koje su poteškoće u njegovom provođenju te razlike u odnosu na dosadašnju zakonsku regulativu vezanu za rudarsku djelatnost.

 

Krasić

Predavanje dr.sc. Dragana Krasića „Rudarska djelatnost u RH: zakonska regulativa“

predavanje - pdf (predavanje - pdf)

 

 

Pregled legislative Hercegbosanske županije i pregled Nacrta Prostorne osnove Hercegbosanske županije za mineralne sirovine predstavio je g. Zoran Brešić kao predstvnik Hrvatskog rudarsko-geološkog društva iz Mostara.

Brešić

Predavanje g. Zorana Brešića o legislativi i mineralnim sirovinama Hercegbosanske županije.

predavanje - pdf(predavanje - pdf)

 

 

Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama u RH vezanu za eksploataciju kamenih agregata prikazao je prof.dr.sc. Goran Durn sa Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u ime izrađivaća „Strategije“ sa naglaskom na kamene agregate njihovu zastupljenost i važnost kao mineralne sirovine u RH te razvojna predviđanja na temelju potražnje i potreba za tim sirovinama u slijedećih 25 godina u RH.

Dum

Predavanje prof. dr.sc. Gorana Durna „Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH“

predavanje -pdf(predavanje - pdf)

 

Sam projekt SARMa-u njegov razvoj, partnere kao i njegove ciljeve te značaj za prostor jugoistočne europe, prikazo je voditelj projekta dr.sc. Slavko Šolar iz Geološkog zavoda Slovenije. Naglasio je značaj i važnost održivog gospodarenja mineralnih sirovina u sklopu strategije EU o održivom upravljanju prirodnim resursima.

Šolar

Dr. sc. Slavko Šolar iz Geološkog zavoda Slovenije, voditelj SEE projekta „Sustainable Aggregates Resource Management-SARMa“

predavanje - pdf(predavanje - pdf)

 

Prikaz stanja i iskustva pri izradi rudarsko-geoloških studija i izrade studija gospodarenja i potencijalnosti mineralnih sirovina na razini županija te odnos prostornog planiranja u gospodarenju mineralnim sirovinama prikazao je dr.sc. Slobodan Miko iz Hrvatskog geološkog instituta.

Miko

Predavanje dr.sc. Slobodana Mike „Rudarsko geološke studije i prostorno planiranje u RH“.

predavanje - pdf(predavanje - pdf)

 

Zaštitu prirode, nacionalnu ekološku mrežu te Naturu 2000 i njihov odnos prema eksploataciji mineralnih sirovina, kao i ocjenu prihvatljivosti ovih zahvata na prirodu detaljno je elaborirao mr.sc. Neven Trenc iz Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Trenc

Mr.sc. Neven Trenc iz Državnog zavoda za zaštitu prirode.

predavanje - pdf(predavanje - pdf)

 

 

 

Dr.sc. Damir Rumenjak iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, održao je predavanje „Eksploatacija mineralnih sirovina i procjena utjecaja na okoliš“ uz nalglaske što je PUO kako se izvodi te koje su specifičnosti vezane za ekploataciju mineralnih sirovina. Procjena utjecaja na okoliš(PUO) je postupak sustavne analize i ocjene utjecaja na okoliš planiranih aktivnosti te praćenja rezultata takve analize u fazama planiranja, potvrđivanja i implementacije.

Rumenjak

Dr.sc. Damir Rumenjak iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

predavanje - pdf(predavanje - pdf)

 

 

Društveno odgovorno gospodarenje mineralnim sirovinama na primjeru IGM Šljučara Trstenik d.d. prikazao je njezin direktor g. Predrag Mikulčić. U sklopu predavanje vrlo slikovito je dočarao koje su mogućnosti pobljšanja u sektoru djelatnosti naročito na razini pojedinog eksploatacijskog polja te stvaranju klime prihvatljivosti eksploatcije mineralnih sirovina od strane lokalne zajednice kroz različite vidove društveno korisnih aktivnosti

Mikulčić

Direktor IGM Šljunčara Trstenik d.d. g. Predrag Mikulčić.

predavanje - pdf(predavanje - pdf)

 

 

U sklopu skupa održala se je rasprava o sadašnjem stanju i problemima vezanim za gospodarenje mineralnim sirovinama u vrlo aktivnoj diskusiji sudjelovali su predstavnici Oprašivača d.o.o., Jadrankamena, Cestara d.o.o iz Pule, Nexe grupe, Kamenoloma Gradac, Pazinkamena, Kamenoklesarske škole iz Pučišća. U diskusiji su sudjelovali i predstavnici GU PROMINS (mr.sc. Gordan Šredl) te g. Predrag Mikulčić ovaj puta u ulozi predsjednika Udruge nemetala, rudarstva i građevnog materijala pri HUP-u, diskusija je obuvatila problematiku zankodavstva (u svjetlu novog Zakona o rudarstvu) te Vladinoj Uredbi od 31.12.2009 o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina koja po ocjeni koncesionara predstavlja ozbiljan udarac budućem poslovanju i gospodarenju mineralnim sirovinama.

 

Neki od sudionika diskusije:

 

Sastanak konzorcija partnera na projektu SARMa

Sastanak konzorcija partnera na projektu Sustainable Aggregates Resource Management (SARMa) održan je od 04. i 05. 02. 2010. U sklopu satnaka prezentirno je sadašnje stanje radova na projektu dinamika budućih radova, vezano za pojedine radne pakete unutar projekta. A radnom sastanku sudjelovali su predstavnici svih 14 partnera iz 10 zemalja kojih je ukupno bilo više od 50 stručnjaka. Sudionici skup došli su u Split iz partnerskih zemalja: Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Kosova, SAD-a, Albanije, Grčke, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Skup je vodio dr.sc. Slavko Šolar kao voditelj projekta dok logističku podršku daje slovenska konzultantska kuća Alianta. Na random sastanku će se također raspravljao se o usklađivanju pristupa održivom gospodarenju kamenim agregatima, uključivanjem svih aktera u sustavu upravljanja mineralnim sirovinama (državne uprave, istraživača, proizvođača i prostornih planera), razmjena iskustva i uspostava regionalnog centra za održivo gospodarenje kamenim agregatima na području jugoistočne Europe.

Radni satanak konzorcija partnera na projektu SARMa.

 

Od strane voditelja projekta SARMa oba održana skupa ocjenjena su kao uspješna na što ukazuju i provedene ankete kako domaćih sudionika (03.02.2010) i partnera na projektu SARMa (04-05.02.2010).
U sklopu radnog sastanka konzorcija partnera na projektu SARMa organiziran je posjet kamenolomu tehničko-građevnog kamena “Križice” kod Dugopolja a sudionike su upoznali sa radom i gospodarenjem kamenoloma djelatnici Poduzeće za ceste Split d.d u čijem vlasništvu se nalazi spomenuti kamenolom. U sklpu posjete kamenoloma osim geoloških i litoloških karakteristika stijena u kamenolomu prikazana je  tehnologija vezana za i drobilično postrojenje i asfaltna baza, te nova betonara koja koristii jedan dio eksploatiranog i oplemenjenog kamenog materijala (dobivene frakcije kamenog agregata) kao osnovnu sirovinu u tehnološkom procesu pripreme betonskih masa.

 

Posjet sudionika projekta SARMa kamenolomu “Križice” kod Dugopolja (Poduzeće za ceste Split d.d.)

 

Organizatori skupa i radnog sastanka iz HGI, Zavoda za mineralne sirovine; Boris Kruk, Željko Dedić, Slobodan Miko i Erli Kovačević Galović