Home > Zavod za mineralne sirovine > Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske

Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske

Voditelj: doc. dr. sc. Josip Halamić

Projekt br.: 181-1811096-1181

Izgled geokemijske baze podataka

Projekt “Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske” dio je temeljnog znanstveno-istraživačkog programa “Geološke karte Republike Hrvatske”. Rad na projektu nastavak je istraživanja iz proteklog razdoblja i ima višegodišnji karakter. Dosadašnjim istraživanjima obuhvaćeno je tlo kao medij i čitav teritorij R. Hrvatske uzorkovan je u pravilnoj kvadratnoj mreži 5x5 km. Uzeti su uzorci tala (površinski horizont A0-20). Ukupan broj uzetih uzoraka je 2.571. Oni su sušeni, prosijavani na frakciju < 0,063mm, homogenizirani i analizirani na set od 41 kemijskog elementa (ICP-MS, FAAS). Rezultati terenskih opažanja i laboratorijskih podataka pohranjeni su u elektronske baze podataka. Ta istraživanja rezultirala su izradom Geokemijskog atlasa R. Hrvatske.

Istraživanje koncentracije i prostorne distribucije kemijskih elemenata u vodotočnim sedimentima, sedimentima poplavnih ravnica, u tlu (humus i tlo s različitih dubina) i vodi radi se u svrhu izrade geokemijske baze podataka za područje R. Hrvatske. Svi prikupljeni podaci (terenska opažanja i laboratorijski podaci) prikazuju se u obliku niza geokemijskih karata za pojedine elemente (atlasi) i odgovarajućih tumača.

Strojno bušenje za uzimanje uzoraka tala

Glavna namjera projekta je izrada visoko kvalitetnih koherentnih i sustavnih geokemijskih baza podataka koje će sadržavati podatke o koncentracijama kemijskih elemenata u tlima (humus i tlo sensu stricto), vodotočnim sedimentima i sedimentima poplavnih ravnica. Te baze odgovaraju standardima zajedničke globalne (prije svega europske) geokemijske baze podataka. Osim toga, cilj je i izrada raznovrsnih karata distribucije kemijskih elemenata u humusu, tlu i fluvijalnim sedimentima (vodotočne i naplavne taložine) (Atlasi Geokemijskih karata R. Hrvatske) koje će služiti kao temelj za daljnje proučavanje i sustavno praćenje ravnoteže mnogih geokemijskih čimbenika, ponajviše odnosa čistoće okoliša i čovjekove aktivnosti.

Istraživanje je fokusirano na unaprijeđenje modela o ponašanju metala u tlima i sedimentima te na razvijanje i upotrebu metodologije izrade modela kritičnih opterećenja u GIS-u. Modeli kemijske ravnoteže omogućit će razumijevanje, odnosno predviđanje ponašanja kemijskog sustava te simuliranje mogućeg transporta tvari u vodenim otopinama, ionsku aktivnost, odnosno taloženje mogućih krutih faza (minerala).

Karta položaja uzimanja uzoraka tala, uzoraka poplavne ravnice, vodotočnih sedimenata i humusa na području Hrvatskog zagorja

Istraživanje se temelji na analizi raznovrsnih medija uzorkovanja potočnih i riječnih sljevova područja R. Hrvatske. Čitav državni teritorij podijeljen je na oko 200 pojedinačnih sljevova ujednačene veličine. Mediji uzorkovanja u tako odabranim sljevovima su: vodotočni sedimenti (engl. stream sediments), sedimenti poplavnih ravnica (engl. floodplain sediments) s osam dubinska nivoa (0-5cm, 5-10cm, 10-20cm, 20-30cm, 30-40cm, 40-50cm, 50-70cm i 70-100cm), tlo (dubine: 0-5cm, 5-10cm, 10-20cm, 20-30cm, 30-40cm, 40-50cm, 50-70cm i 70-100cm) te humus i voda. Uzorkovanje, priprema i analitika provode se prema Uputama EuroGeoSurveys Expert Group (Salminen et al., 1998) kao i prema europski usvojenim metodologijama i standardima za takvu vrstu istraživanja.

Faktorska raspodjela elemenata po drenažnim bazenima na Medvednici

Vodotočni recentni sedimenti

Bušotinska jezgra s intervalima uzorkovanja