Home > Institut > Novosti : Katastar klizišta podsljemenske urbanizirane zone

Klizišta podsljemenske urbanizirane zone s katastrom

Za Novosti:
dipl.ing. Željko Miklin

 

     2006. godine Grad Zagreb je naručio od Hrvatskog geološkog instituta (ustanove koja od 1909. godine izrađuje sve vrste geoloških karata) detaljnu inženjerskogeološku kartu podsljemenske urbanizirane zone (DIGK) koja obuhvaća 172,76 km2. Tada je iskartirano 707 klizišta, određene su inženjerskogeološke karakteristike tla na temelju 911 uzoraka tla, a na 232 lokacije korišteno je terensko određivanje tla (SPP, krilna sonda i džepni penetrometar).
     Kako su klizišta prirodna pojava koja se stalno obnavljaju Grad Zagreb je 2011. godine naručio reambulaciju DIGK kako bi se postojeće inženjerskogeološke karte ažurirale s novim klizištima. Svako klizište ima svoj katastarski list koji se sastoji od položaja klizišta, osnovnih elemenata klizišta, uzorke klizanja, model klizanja te nastale štete i sanaciju terena.
     Posljednjih dana uslijed obilnih kiša, otvorila su se klizišta na području Čučerja (sjeverno od groblja) klizište je širine 80 m, a dužine 120 m. Dubina klizne plohe je od 3-4 m. Klizište je translacijsko, međuslojno, pod nagibom od 150. Pokrenuta masa je kompleks osnovne stijene (lapora), gline, praha i šljunka, slobodno je klizao po idealno glatkom sloju u duljini od oko 40 m, tu se zaustavio, a materijal je najahivao jedan na drugi, stvarala su se ispupčenja, javljali su se manji izvori te su se otvarale pukotine duž cijelog klizišta. Kod ovog klizišta postoji tendecija k širenju klizišta u čeonom dijelu (regresivno). Na kraju kliziša formirao se manji vodotok koji nakon desetak metara ponire, a voda se drenira u potoku Čučerje.

 

shematski prikaz

Shematski prikaz translacijskog klizanja (preuzeto od USGS)

 

Klizište Čučerje - čeoni dio klizišta:

čeoni dio klizišta

čeoni dio klizišta

 

Klizište Čučerje - u boku klizišta:

bok klizišta

bok klizišta

 

Klizište Čučerje - u nožici klizišta:

nožica klizišta

nožica klizišta

 

 

Video klizišta:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player