Home > Zavod za mineralne sirovine > Istraživanja mineralnih sirovina

Istraživanja mineralnih sirovina

laboratorij

S obzirom na geološku građu i nastanak nemetalnih sirovina, Hrvatska ima široku osnovu nemetalnih mineralnih sirovina u čijim istraživanjima sudjeluje i zavod za mineralne sirovine. Istraživanja obuhvaćaju ležišta kvarcnog pijeska, bentonita, keramičkih i ciglarskih glina, gipsa, tufa, lapora, dolomita, vapnenca, eruptivnih materijala i šljunka za građevne materijale i arhitektonskoga kamena te se proizvodi morska sol. Nemetalni mineralni resursi Hrvatske omogućuju već tradicionalno intenzivnu eksploataciju i preradu nemetalnih sirovina u staklarskoj, keramičkoj, cementnoj, vatrostalnoj i opekarskoj industriji te arhitektonskoga kamena, posebno za potrebe graditeljstva. U prošlosti djelatnici Zavoda intenzivno su istraživali ležišta boksita, barita i ugljena.
Uloga Zavoda za mineralne sirovine je da priredi odgovarajuće znanstveno utemeljene geološke podatke o mineralnim sirovinama i njihovom pojavljivanju (Karta mineralnih sirovina ) u Republici Hrvatskoj.

Na temelju kompilacije baze općih podataka za mineralne sirovine Republike Hrvatske a kojoj su prikupljeni podaci za više od 4500 poznatih eksploatacijskih polja, ležišta i pojava metalnih, nemetalnih i energetskih mineralnih sirovina u tijeku je izrada karte mineralne potencijalnosti u kombinaciji s litološkim i formacijskim geološkim kartama i odgovarajućim Tumačima za područje Dalmacije u mjerilu 1:200 000 (Listovi Zadar, Split, Sinj, Vis, Makarska i Dubrovnik) i Sjeverozapadne Hrvatske (List Zagreb). Izrađene su i karte potencijalnosti mineralnih sirovina za Splitsko-dalmatinsku županiju, Šibensko-kninsku županiju, Međimursku županiju, Varaždinsku županiju, Dubrovačko-neretvansku županiju , Zadarsku županiju i Zagrebačku županiju. Na temelju prostorne analize u GIS-u, te su izrađene namjenske (tematske) karte potencijalnosti mineralnih sirovina koje daju različite zone potencijalnosti mineralnih sirovina s obzirom na prostorno-planske uvjete korištenja prostora za Šibensko-kninsku i Međimursku županiju. U tijeku je razvoj inteligentnog GIS modela pomoću Arc-WofE (Weghts of Evidence-Rasuđivanja na bazi prethodnih slučajeva) za određivanje najpovoljnijih lokacija za eksploataciju tehničkog-građevnog kamena na prostoru Dalmacije. Generirani model će koristi tematske karte koji uključuju distribuciju postojećih eksploatacijskih polja, gustoću stanovništva transportnu mrežu te karte geološke potencijalnosti mineralnih sirovina.

Baze podatka mineralnih sirovina i izrađeni modeli poslužit će kao podloga za upravljanje i donošenje odluka za korištenje zemljišta (prostora) na nivou županijskih prostornih planova, za izradu strategije gospodarenja mineralnih sirovina, za utvrđivanje utjecaja na okoliš (kako u zdravstvenom tako i krajobraznom smislu), za održivo gospodarenje mineralnim sirovinama i njihovog očuvanja za buduće generacije na temelju njihovog geološkog potencijala.
Djelatnici zavoda provode i detaljna istraživanja ležišta nemetalnih mineralnih sirovina kao što su ležišta opekarskih glina, građevno-tehničkog kamena i sirovine za cementnu industriju. U suradnji s drugim relevantnim organizacijama i pojedincima studije utjecaja na okoliš.