Home > Institut > novosti : Geotermalna karta Republike Hrvatske 2012. godine

Geotermalna karta Republike Hrvatske 2012. godine

Za Novosti
Dr.sc. Miron Kovačić
(miron.kovacic@hgi-cgs.hr)

Voditelj projekta GTK RH

 

      Geotermalna karta Republike Hrvatske (GTK RH) je jedan od višegodišnjih znanstveno - istraživačkih projekata temeljne djelatnosti HGI. Njegova svrha je dobivanje cjelovite slike o geotermalnim značajkama područja Hrvatske. Realizacijom projekta, koji je započet 2007. godine, upotpunile su se spoznaje o prirodnim osobitostima hrvatskog prostora, a posebice o njenim prirodnim resursima. Provedena istraživanja ukazuju na veliku geotermalnu raznolikost istraženog prostora i postojanje geotermalnih anomalija. Provedbom projekta definirane su veličine i raspored geotermalnih anomalija i prikupljeni podaci o svim površinskim geotermalnim pojavama u istraživanom području.

Radna verzija Geotermalne karte RH

Radna verzija Geotermalne karte RH (oko 10% područja istraženog u razdoblju 2007.-2012.)

 

      Sukladno programom izrade Geotermalne karte RH za srednjoročno razdoblje istraženo je 4000 km2 površine dijela sjeverozapadne Hrvatske u kojem se nalaze gradovi: Zagreb, Sisak, Petrinja i Karlovac. Gotovo sva predviđena terenska istraživanja obavljena su do početka 2012. godine tako da je tijekom te godine težište aktivnosti bilo na laboratorijskim i kabinetskim radovima.

 

      Kratak opis radova obavljenih 2012. godine

      Terenski i laboratorijski radovi nastavak su radova koji su se obavljani od početka istraživačkog ciklusa, a opisani kabinetski radovi dio su završnih radova koji do 2012. godine nisu bili provođeni.

Terenski radovi:
a) mjerenja fizičkih i kemijskih značajki vode (temperatura, pH, elektro-provodljivost, ukupno otopljena kruta tvar) na nekoliko lokacija;
b) Lociranje litostratigrafskih jedinica karakterističnih za istraživano područje u starosnom rasponu od paleozoika do pliokvartara i prikupljanje uzoraka stijena za analize.

Bušotina Sveta Jana

Bušotina na geotermalnu vodu Sveta Jana - 2 (foto M. Kovačić)

 

Laboratorijski radovi:
a) Mjerenja koeficijenta toplinske provodljivosti, volumnog toplinskog kapaciteta i toplinske difuznosti uzoraka stijena litostratigrafskih jedinica iz dubokih bušotina i s površine.

Kabinetski radovi
a) Proračuni toplinske provodljivosti litostratigrafskih jedinica
b) Proračuni geotermalnih gradijenata i intervalnih gustoća toplinskog toka na lokacijama bušotina
c) Proračuni površinske gustoće toplinskog toka na lokacijama bušotina
d) Izrada topografske podloge za Geotermalnu kartu RH te karte uzorkovanja i geotermalnih objekata
e) Interpolacija površinske gustoće toplinskog toka u istraživanom prostoru pomoću GIS alata
f) Izrada Karte površinske gustoće toplinskog toka u istraživanom prostoru
g) Izrada Geotermalne karte istraživanog prostora (napravljena radna verzija)

Izvorište gotermalne vode kraj Svete Jane

Izvorište gotermalne vode kraj Svete Jane (foto M. Kovačić)

 

      Tijekom 2013. godine obaviti će se reambulacija kako bi se u kartu unijeli aktualni podaci sa terena i započeti će terenska istraživanja prostora predviđenog za obradu u novom ciklusu istraživanja. Budući da će se moći koristiti mnogi podaci i rezultati prethodnog ciklusa u novom se planira istražiti 4,5 puta veći prostor (18.000 km2).

Pregledna karta istraživanog područja

Pregledna karta istraživanog područja