Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije > Zadarska županija

Zadarska županija

Izvod iz Prostornog plana Zadraske županije (2007)

Za istraživanje i eksploataciju “benkovačkog arhitektonskog kamena” Planom se utvrđuje područje omeđeno naseljima: Paljuv, Pridraga, Bruška, Brgud, Kožlovac i Korlat, skladu sa grafičkim prilogom PP Zadske županije (2007 ). Lokacije za istraživanje i eksploataciju “benkovačkog arhitektonskog kamena”, utvrđuju se prostornim planovima uređenja općina i gradova unutar područja iz prethodnog stavka Kameni otpad pri dobivanju "benkovačkog arhitektonskog kamena" moguće je korisititi za tehničku sanaciju otkopanih prostora, a manji dio (maksimalno 20% od ukupnih količina kamenog otpada) tehničko-građevni kamen, što se mora utvrditi Studijom procjene utjecaja na okoliš • istraživanje mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode i more • mora se prilagoditi krajoliku Postojeći kamenolom, unutar ZOP-a na lokaciji Velika Rasovača (Općina Vrsi) ostaje u funkciji isteka koncesije, nakon čega će se prenamijeniti u GP ugostiteljsko-turističke namjene.


Kriteriji za određivanje zona (istražnih odnosno eksploatacijskih polja) svih naprijed navedenih lokacija za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina su:
• lokacija mora biti na sigurnoj udaljenosti od naselja, ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih područja
• istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina nije dozvoljena na prostoru na kojem se nalaze, javne prometnice, vodoprivredni objekti i uređaji, vojni objekti i groblja, te na prostoru iznad ispod elektroenergetskih postrojenja
• iskorištavanje mineralnih sirovina ne može se izvoditi uz zaštićenu spomeničku i kulturnu baštinu zaštićene prirodne vrijednosti
• min. udaljenost za istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina od naprijed navedenih područja objekata mora biti u skladu sa posebnim propisom.
• nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke, kao ni šljunka i pijeska uz obalu mora
• transport sirovina mora biti izvan područja naselja
Eksploatacijska polja u ZOP-u (Skalice na Pašmanu, Gorica i Žestoko na Pagu) ostaju u funkciji isljučivo za potrebe izgradnje na otoku.
Kamenolomi – na teritoriju Grada Zadra (Jadran, Put) i općine Bibinje (SAS, Lavčević) se gase i dozvoljena eksploatacija na tim lokalitetima. Prostori tih kamenoloma prenamjenjuju se u druge funkcije što će se regulirati prostornim planovima uređenja grada odnosno općine.

Karta mineralnih sirovina Zadarske županije

Potencijalnost AGK i TGK u Zadraskoj Županiji

Eksploatacijska i istražna polja „Benkovačkog kamena“

Istraživači: Pencinger V., Lukšić B., Dedić Ž., Hasan O.

Kontakt:
Mr.sc. Vili Pencinger
Tel. 01 616 0 888
Fax 01 614 4 716