Home > Novosti > Najava projekta SIMONA

Najava projekta SIMONA

SIMONA je europski projekt Interreg Dunavskog Transnacionalnog Programa (DTP), sufinanciran iz sredstava Europske unije. U projektu sudjeluje 17 zemalja koje su punopravni partneri (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASPs), koji su vrlo dobro uravnoteženi i čvrsto predstavljaju gotovo cijelo područje dunavskog sliva.

Zakonodavstvo Europske unije (2013/39/EU direktiva i prijašnje verzije) propisalo je monitoring i analizu trenda kvalitete sedimenta. Cilj je poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da se koncentracija toksičnih supstanci (eng. hazardous supstances; HSs) u sedimentu i/ili određenim organizmima ne poveća značajno. Prije nekoliko godina Združeni instituti Dunava (Joint Danube Surveys, JDS 1 i 2) odredili su kvalitetu sedimenta u Dunavu te su došli do zaključka da je kontaminirani sediment postojeći problem na području Dunavskog sliva. DTP zemlje nemaju dovoljno institucionalnih kapaciteta (informacija, uputa i metoda) za izradu transnacionalne mreže za monitoring i procjenu trenda HS. Očekuje se da monitoring sedimenta omogući jeftine alternative za konvencionalni monitoring HS u vodama, prema uputama iz EU Water Frame Work Directive (WFD). Projekt SIMONA odgovara na trenutnu potrebu za efektivnim i usporedivim mjerenjima i procjenama kvalitete sedimenta površinskih voda u dunavskom slivu (eng. Danube river basin; DRB) te nudi spremnu i primjenjivu informaciju o kvaliteti sedimenta, monitoringu i procjeni sistema, kao podršku transnacionalnom udruženju za vodno upravljanje DRB-a. Sistem monitoringa sedimenta je baziran na (1) uzorkovanju, (2) laboratorijskim analizama, (3) evaluacijskim protokolima i (4) alatu SIMONA (IT aplikacija). Sistem je neophodan za izradu procjene, a primjenjiv je na lokalnom i strateškom nivou, aktivno doprinoseći postizanju WFD monitoringa i kemijskom statusu sedimenta. Glavni cilj SIMONA-e je poboljšanje, harmonizacija i koordinirani monitoring kvalitete sedimenta u vodenom tijelu Dunavskog sliva. Zajedno s ekspertima za upravljanje kvalitetom sedimenta, obučenim unutar projekta SIMONA, projekt će također pridonijeti transnacionalnoj suradnji dionika na polju monitoringa koncentracija HS u vodi, sedimentu i bioti. Biti će obučeno 40 eksperata kroz inventurne radionice, 40 eksperata kroz radionice kod dionika projekta, 30 eksperata će biti obučeno kroz 1. SIMONA trening, 30 će ih biti obučeno kroz 2. SIMONA trening i 30 kroz 3. SIMONA trening.

Trenutni i srednjoročni doprinosi projekta biti će transparentna metoda monitorniga kvalitete sedimenta, omogućena SIMONA alatom (IT aplikacija), što će potaknuti suradnju u transnacionalnom upravljanju vodama. Projekt je dugo potreban i pravovremeni odgovor na sve veću potrebu za efektivnim upravljanjem kvalitete sedimenta do sljedećeg River basin management plan-a u 2021.