Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije > Međimurska županija

Međimurska županija

Građevni pijesci i šljunci

Ova mineralne sirovina zastupljena je u područjima uz tokove rijeka Mure i Drave. Na tim prostorima Međimurske županije aktivno je jedanaest eksploatacijskih polja. Njihovom eksploatacijom u pravilu nastaju vodene površine, za koje je osobito važno njihovo oblikovanje, kao i svrsishodna prenamjena nakon prestanka eksploatacije.

U području toka rijeke Mure naslage šljunaka i pijesaka su znatno tanje i lošije kakvoće od naslaga te sirovine u prostoru toka rijeke Drave. Glavnina eksploatacijskih polja kao i njihova veličina, nalazi se u dolini rijeke Drave, manji dio u porječju tih rijeka, a najmanje u dolini Mure.
S obzirom na veličinu i način eksploatacije smatramo da aktivna eksploatacijska polja u dolini Drave (Kuršanski lug, Galovo, Ivanovec, Poređe i Cirkovljan) nije potrebno za sada proširivati, nego eksploataciju usmjeravati po dubini ležišta.
Potencijalni prostor između EP Turčišća i Držimurec-Strelec predstavlja područja na kojemu je moguće proširivanje postojećih eksploatacijskih polja ili otvaranje novih.
Napuštena ležišta ili dijelove eksploatacijskih polja koji se postupno napuštaju i zatvaraju, potrebno je sanirati te prostor prenamijeniti prema izrađenoj dokumentaciji – sanacijski projekt uz obvezu praćenja stanja okoliša.
Potreba za otvaranjem novih eksploatacijskih polja proizlazi iz analize odobrenih i potencijalnih rezervi u odnosu na količinu eksploatacije. Kao što je vidljivo iz prijašnjih poglavlja, samo potvrđenih rezervi ima dovoljno za ovo prostorno-plansko razdoblje, vjerojatno čak i dulje s obzirom da postojeća eksploatacijska polja imaju znatne potencijalne rezerve.

Ciglarske gline

Ciglarske gline smještene su u središnjem dijelu Županije i za sada se eksploatiraju na eksploatacijskom polju «Šenkovec» za potrebe ciglane. Zavisno o potrebama same ciglane, na njenom širem području moguće je proširenje postojećih ležišta ili otvaranje novih. U prostoru novih kao i napuštenih (Belica) gliništa stvaraju se i prostori na koje se moće odlagati otpad. Izdvajanjem krovinskih i međuslojnih jalovih materijala, za prekrivanje otpada, uz istodobno korištenje postojeće mehanizacije, omogućuje istodobno eksploataciju sirovine i zbrinjavanje otpada, što ide u prilog održive ekonomske i ekološke eksploatacije.

Energetske sirovine

Ugljikovodici i geotermalna vode predstavljaju vrlo vrijedne mineralne sirovine koje se nalaze duboko pod zemljom. Istražuju se i eksploatiraju pomoću dubokih bušotina. Eksploatacijska polja imaju uglavnom mali utjecaj na okoliš, a s obzirom na način iskorištavanja i cijenu istraživanja, zavise isključivo o ekonomskim kriterijima.
Ugljen zastupljen u Međimurskoj županiji, zbog geoloških, ekoloških i ekonomskih razloga, iako vrijedna mineralna energetska sirovina, za sada nije rentabilan gledano sa stajališta moguće eksploatacije.

Karta mineralnih sirovina Međimurske županije.

 

Prezentacija Studije

 


Istraživači: Kastmuller Ž., Kruk B., Dedić Ž., Kruk Lj.

Kontakt:
Mr.sc. Boris Kruk
Tel. 01 616 0 747
Fax 01 614 4 716