Home > Zavod za mineralne sirovine > Informatička oprema

Informatička oprema

Sastoji se od hardwera tj. kompjutera koji posjeduju svi djelatnici zavoda te različitih softvera među kojem je i najnoviji ArcInfo 9.2 i ArcMap Spatial Analyst, ArcPad Builder za palm GPS uređaje, osim ovih software u zavodu postoji niz drugih softvera za manipulaciju s karatama (AutoCad, Global Mapper) izradu konturnih karata (Surfer), za izradu geoloških profila (Rockworks2006 i Rockplot2005) koji omogućuju izradu 3D modela ležišta mineralnih sirovina (3D litološki i kemijski blok dijagrami), statistički paket Statistica, te niz softwarea za geokemijsko modeliranje (HCH, Minteqa, Phreeqe, Geochemists Workbench), obradu podataka granulometrijskih analiza (SeiveGraph i Soilpara), te raznih manjih pomoćnih softwarea(ArcHydro, CEASAR (Cellular Automaton Evolutionary Slope And River model).

 

DEM dijela slijeva Vranskog jezera (podloga topografska karta M 1:5000 i digitalni ortofoto M1:5000)

GIS projekt slijeva Vranskog jezera na Cresu (M 1:5000)