Home > Zavod za mineralne sirovine > Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu

Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu

dr.sc. G.Koch

Platforma za uzimanje neporemećenih uzoraka nekonsolidiranih sedimenata

Jedan od glavnih čimbenika kontrole distribucije i pronosa sedimenta u Jadransko more je razvoj civilizacije i promjena klime tijekom holocena (razdoblje od 12.000 prije sadašnjosti do danas) u slivovima rijeka koje dreniraju krško zaleđe istočne obale Jadranskog mora. Prije sedam tisuća godina veći dio obale, kako Mediterana, tako i Jadranskog mora ima razvijenu poljoprivrednu djelatnost. Najveće promjene u vegetacijskom pokrivaču i transportu sedimenata u marinske, jezerske i poplavne okoliše krških polja posljedica su sječe šuma koje datira unazad 2000 godina i erozije plitkih tala koja pokrivaju karbonatne stijene u Dinaridima. U dubokomorskim jadranskim sedimentima prve jasne tragove intenzivnog krčenja šuma na temelju promjena u zajednicama peluda i povećane sedimentacije kao posljedice povećanog unosa terigenog materijala vezane su za razdoblje kasnog brončanog doba te u srednjem vijeku (2 st. p.n.e do 14 st. n.e.) . Utvrđeno je da se zbog erozije tla u jadranskim slivovima u razdoblju od prije Malog ledenog doba (14-19 st.) brzina sedimentacije u središnjem Jadranu povećala četiri puta. Usporedo s procesima erozije odvijalo se i taloženje teških kovina (Pb, Hg) kao posljedice rudarenja (posljednjih 2000 god.), te poljoprivredne i industrijske aktivnosti u recentnijim razdobljima. Istraživanja holocenskih sedimenata i tala u prostoru jadranskim slivova i priobalnih područja bit će provedena pomoću granulometrijskih, geokemijskih i mineraloških analiza te palinološko/palinofacijesnim analizama visokog stupnja rezolucije na izbušenim jezgrama.

Rezultati provedenih analiza zajedno s dostupnim podacima o klimatskim promjenama i geomorfološkim istraživanjima, omogućit će rekonstrukciju antropogenih i klimatskih utjecaja u analiziranim slivovima, sedimentacijiskim procesima, i paleohidrološku rekonstrukciju pomoću modela kao što su CAESAR i u GIS okruženju. Zapis antropogenih i klimatskih promjena aluvijalnim, jezerskim i marinskim sedimentima omogućit će utvrđivanje pozadinskih ili pred-antropogenih uvjeta (vezanih kako za promjene u upotrebi zemljišta tako i u taloženju potencijalno toksičnih elementa) na području jadranskih krških slivova, te utvrditi granične uvjete koje su aktivirali promjene, ujedno istraživanje će dati doprinos poboljšanju održivog gospodarenju resursima u jadranskog krškom i priobalnog prostora.

Profil koluvijalnih naslaga u slijevu Vranskog jezera na otoku Cresu

 

Prezentacija projekta

 

Kontakt:
Dr.sc. Georg Koch
Tel. 01 616 0 706
Fax 01 614 4 718

ili

Dr.sc. Slobodan Miko
Tel. 01 616 0 745
Fax 01 614 4 716