Home > Zavod za mineralne sirovine > Bonitetna karta područja Grada Zagreba temeljena na koncentracijama potencijalno toksičnih elementa u urbanim tlima

Bonitetna karta područja Grada Zagreba temeljena na koncentracijama potencijalno toksičnih elementa u urbanim tlima

Predmet istraživanja je izrada karte onečišćenja dječjih igrališta u sklopu predškolskih ustanova ili u njihovoj blizini. Početkom pedagoške godine 2006./2007., gradske predškolske ustanove su na 191 lokaciji organizirale redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja za 27.417 djece. Ukupno, GUP-om je predviđeno na prostoru grada 218 prostornih jedinica za predškolsku i školsku namjenu, te 299 prostornih jedinica javnih parkova koji se u većoj ili manjoj mjeri koriste kao dječja igrališta. Dječja igrališta predstavljaju prostore u kojima djeca urbanih sredina najduže borave izvan kuće i gdje su u često u doticaju sa tlom. Stoga sadržaj potencijalno toksičnih elemenata u tlima igrališta vrlo je značajna komponenta zdravlja i kvalitete življena djece u gradu.  Onečišćenje je jedna od glavnih prijetnji za tlo. Prevencija onečišćenja tla u uskoj je vezi sa smjernicama o kemijskim supstancama i smjernicama o zaštiti okoliša za vodu i zrak. Opći pristup za diskusiju o onečišćenju tla razlikuje zaštitu tla koja se temelji na uzroku onečišćenja i postupke s već onečišćenim tlom. Uvođenje onečišćišćujućih tvari (teških metala u ovoj studiji) u tlo može rezultirati oštećenjem ili gubitkom nekoliko funkcija tla i, uslijed toga, mogućim onečišćenjem vode. Prisutnost onečišćišćujućih tvari u tlu iznad određene razine višestruko povećava negativne posljedice za  prehrambeni lanac, a time i za ljudsko zdravlje, te za sve tipove ekosustava i ostale prirodne resurse. Kako bi se ocijenilo moguće djelovanje onečišćišćujućih tvari na tlo, nije dovoljno bilježiti samo njihovu koncentraciju, nego i njihovo funkcioniranje u okolišu i mehanizme kojima djeluju na ljudsko zdravlje. Razlikujemo onečišćenje tla koje je uzrokovano jasno ograničenim izvorima (lokalni ili točkasti izvori onečišćenja) i ono koje je uzrokovano difuznim izvorima.
Mjerenja koncentracije onečišćišćujućih tvari u tlu potrebna su za procjenu rizika onečišćenja sada ili u odnosu na planove dugoročnog upravljanja lokacijom. identificirati metodama utvrđivanja rizika na temelju ranjivosti/osjetljivosti okoliša i postojanja potencijalnih izvora onečišćenja.
Ocjena stupnja onečišćenja područja temelji se primarno na utjecaju onečišćenja na ljudsko zdravlje ili okoliš, ali isto tako i na razlici u sadržaju onečišćivača u onečišćenom području u odnosu na pozadinske vrijednosti okolnog područja ili definiranim graničnim vrijednostima.
Granične vrijednosti za dječja igrališta, rezidencijalna područja, parkove i industrijske zone odredile bi se na temelju odnosa tlo-ljudsko zdravlje. Definiranje graničnih vrijednosti se prema iskustvima drugih europskih zemalja temelji na nekoliko kriterija (upotreba zemljišta, odnos tlo-ljudsko zdravlje, odnos tlo-voda, odnos tlo-biljka, i fizikalno kemijskim karakteristikama tla-pH, udio organske tvari i udio glinovite frakcije). Za određivanje graničnih vrijednosti za lokalna onečišćenja bitan je odnos tlo-ljudsko zdravlje. Ova studija će omogućiti definiranje vrijednosti opterećenja teškim metalima za dječja igrališta i javne parkove na prostoru grada Zagreba. Granične vrijednosti definirale bi se prema preporukama iz „Priručnika za trajno motrenje tala Hrvatske“ (AZO, 2006), a čiji temelj je Pravilnik za onečišćena tla prema njemačkom standardu  BBodSchV, (1999).

Uzorkovanje i analiza pH tla dječjih igrališta i unos lokacija u digitalni terenski dnevnik pomoću GPS-a.

Karta distribucije Hg u površinskim tlima (0-5cm) igrališta dječjih vrtića na području Zagreba

Karta distribucije Hg u dubljim tlima (40-50cm) igrališta dječjih vrtića na području Zagreba

Kontakt:

Dr.sc. Saša Mesić
Tel. 01 616 0 756
Fax 01 614 4 716

Ili

Dr.sc. Slobodan Miko
Tel. 01 616 0 745
Fax 01 614 4 716