Home > Zavod za mineralne sirovine > Anorganska geokemijska istraživanja okoliša

Anorganska geokemijska istraživanja okoliša

Peloid

Anorganska geokemijska istraživanja provede se kao analiza opterećenja teškim metalima/metaloidima tala. Pri tome korištena je metoda geokemije okoliša (eng. environmental geochemistry) a koja predstavlja istraživanje kemijskog sastava i procesa, u ekosutavima i obuhvaća analizu čvrstih, tekućih, plinovitih i bioloških materijala u svrhu ocjene ukupnih utjecaja anorganskih onečišćenja.  Istraživanja provedena po principima geokemije okoliša imaju svrhu utvrđivanje izvora, procesa akumulacije i mobilnosti ekosustava onečišćenih metalima/metaloidima upotrebom kemijskih analiza. Pri utvrđivanju anorganskog onečišćenja ekosustava koriste se metode kojima se utvrđuju pozadinske vrijednosti elementa, stupanj njihove akumulacije pomoću faktora obogaćenja, mobilnost, vrste i frakcionaciju u odnosu na mineraloški sastav pomoću selektivnih i sekvencijalnih ekstrakcijskih analiza te utvrđivanja potencijalnih izvora onečišćenja upotrebom izotopnog sastava pojedinih elemenata (npr. Pb, Hg, Se). 

Cobra TT

Anorganske onečišćujuće tvari čine metali, metaloidi i veći broj jednostavnih spojeva kao što su fosfati i amonijak. Putovima kojima anorganske kemijske tvari postaju problematične u okolišu te da se smatraju onečišćivačima, tj. potencijalno toksični elementi (PTE), posljedica je njihove upotrebe i njihove promjene kao posljedica čovjekove aktivnosti. Pri tome metale/metaloide kao potencijalno toksične elemente možemo grupirati u tri skupine na temelju ekotoksikološkog koncepta količina-odziv (en. dose-response)
- makronutrijenti kao što su Ca, Mg, koji se ne smatraju PTE
- metali koji su potrebni u malim količinama ali pri većim koncentracijama postaju toksični (As, Co, Cr, Se, Cu, Fe, Mn, Mo, V,Zn)
- elementi koji ni na koji način ne izazivaju pozitivni odziv (Be, Hg, Pb, Cd, Ni, Sb, Sn, Ti, W)
Dokumentirani su brojni slučajevi kada su biodostupni potencijalno toksični elementi (npr. Hg, Cd, As, Pb) u hranidbenom lancu dosegli takve koncentracije koje izazivaju bolesti i smrt, slično nedostaci pojedinih mikronutrienata (npr. Se, Zn, Cu) mogu rezultirati istim posljedicama. Zavod za mineralne sirovine sudjeluje u slijedećim geokemijskim istraživanjima:

  • Izrada regionalne geokemijske baze podataka za podučje Dinarida i jadranskog pojasa u obliku geokemijskog atlasa – monoelemetnih karta distribucije (Osnovna geokemijska karta RH) za tla i sedimente po sljevovima.
  • analiza elemenata u tragovima i potencijalno toksičnih elemenata u svim tipovima okolišnih materijala (stijene, tla, vode, vegetacija) pomoću ICP-AES i AAS
  • izrada sekvencijskih i drugih kemijskih ekstrakcijskih analiza zbog procjene i predviđanja ponašanja pojedinih elemenata u uvjetima izmijenjenog okoliša
  • Matematičko statistička obrada podataka i izrada geokemijskih karata
  • Analitički laboratorij (ICP-AES i AAS spektroskopija) ujedno omogućio je suradnju izvan polja geoznanosti npr. u istraživanjima koja su vezana stomatologiju (razne legure), arheologiju i anorgansku kemiju

 

Predavanja vezana za geokemijska istraživanja okoliša:

1) Olovo u tlima

2) Geokemijsko kartiranje tala razvijenih na krškim prostorima

3) Geokemija priobalnih slijevova i morskih sedimenata

4) Geokemijska istraživanja na području Kvarnera